Register je vzpostavila Komisija in je namenjen zagotavljanju preglednosti delovanja strokovnih skupin, ki pomagajo Komisiji pri:

  • pripravi zakonodajnih predlogov in političnih pobud,
  • pripravi delegiranih aktov,
  • izvajanju zakonodaje, programov in politik EU, vključno z ustreznim usklajevanjem in sodelovanjem z državami članicami in deležniki,
  • po potrebi zgodnji pripravi izvedbenih aktov, preden se predložijo odboru v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011.

V registru so navedene strokovne skupine Komisije in druge podobne skupine, denimo posvetovalne skupine, ki jih ustanovi zakonodajalec Unije in ne Komisija in ki imajo podobno vlogo kot strokovne skupine Komisije, Komisija jih tudi vodi in skrbi za njihovo finančno upravljanje.

Register zagotavlja informacije o vsaki strokovni skupini, vključno o službi Komisije, ki vodi skupino, njenih članih, misiji in nalogah. Vsebuje tudi ustrezne dokumente, ki jih skupine pripravljajo in o katerih razpravljajo.

Domov   -   Na vrh