Tento rejstřík zřídila Komise, aby byla zajistila transparentnost skupin odborníků nápomocných Komisi s:

  • přípravou legislativních návrhů a jiných iniciativ v rámci některé z jejích politik
  • přípravou aktů v přenesené pravomoci
  • prováděním právních předpisů EU a realizací jejího programu a politik (včetně koordinace a spolupráce s členskými státy Unie a zainteresovanými subjekty)
  • a v případě potřeby také s ranými fázemi přípravy prováděcích aktů, tzn. před jejich předložením výboru v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011

Rejstřík obsahuje jak expertní skupiny Komise, tak jiné podobné subjekty, (např. poradní subjekty), které zřídil normotvůrce EU (nikoli tedy Komise) a které plní podobnou nebo totožnou úlohu jako expertní skupiny Komise a Komise je spravuje a financuje.

Ke každé skupině odborníků rejstřík poskytuje důležité informace včetně útvaru Komise, který ji zaštiťuje, jejích členů, poslání a úkolů. V rejstříku jsou rovněž uloženy dokumenty, které ve skupinách vznikají a které se tam projednávají.