Navigation path

How to request access to Commission documents

  • Vezmite prosím na vedomie, že na niektoré dokumenty Komisie sa môžu úplne alebo čiastočne vzťahovať výnimky, pokiaľ ide o prístup verejnosti vymedzený v nariadení č. 1049/2001. Súdy Únie uznali, že v prípade niektorých dokumentov platí všeobecný predpoklad, že nie sú verejne prístupné, a Komisia k nim môže odoprieť prístup. Týka sa to najmä dokumentov v rámci týchto postupov: projekt EU Pilot, porušenie povinnosti, štátna pomoc, hospodárska súťaž, koncentrácie a súdne prípady.
  • Prístup dotknutých fyzických osôb k spisom EPSO o prijímaní zamestnancov alebo k osobným spisom pracovníkov Komisie sa riadi špecifickými právami na prístup, ktoré sa uplatňujú namiesto nariadenia č. 1049/2001. Žiadateľom, ktorí chcú získať prístup ku svojim vlastným spisom v týchto oblastiach, sa odporúča, aby na základe osobitných predpisov o prístupe opísaných vo Všeobecných pravidlách platných pre verejné výberové konania, resp. v služobnom poriadku kontaktovali úrad EPSO alebo priamo GR HR.
  • Všetky vaše údaje sú spracované v súlade s ustanoveniami a požiadavkami nariadenia (ES) č. 45/2001 o ochrane údajov.
  • V prípade uvedenia neúplných alebo nesprávnych údajov v elektronickom formulári si vyhradzujeme právo odmietnuť vybavenie vašej žiadosti.
  • V prípade pochybností o vašej totožnosti si vyhradzujeme právo požiadať vás o zaslanie kópie platného dokladu totožnosti.

Register obsahuje odkazy na dokumenty Komisie (uverejnené a neuverejnené) vypracované po 1. januári 2001.

V prípade, že dokument už bol uverejnený, prostredníctvom odkazu sa dostanete na jeho úplné znenie, ktoré sa nachádza napríklad v databáze EUR-Lex. Táto databáza obsahuje návrhy právnych predpisov (dokumenty COM), texty platných právnych predpisov, ako aj vydania Úradného vestníka Únie od roku 1998.

V prípade, že chcete získať kópiu dokumentu, ktorý nie je uverejnený v registri, musíte kliknúť na ikonku zobrazenú pod odkazom na dokument, vyplniť online formulár a poslať nám ho. V každom prípade je vhodné začať vyhľadávaním v registri.

Ak nenájdete dokument, ktorý hľadáte v registri, môžete vyplniť ďalší formulár, v ktorom skôr ako nás budete kontaktovať, opíšete hľadaný dokument.

Pri spracovávaní všetkých údajov osobného charakteru Komisia prísne dodržiava ustanovenia nariadenia č. 45/2001 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov.