Navigation path

Jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów Komisji?

  • Prosimy zwrócić uwagę, że niektóre dokumenty Komisji mogą być objęte, w całości lub częściowo, wyjątkiem od publicznego dostępu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) 1049/2001. Ogólne domniemanie wyjątku od publicznego dostępu zostało w niektórych przypadkach uznane przez sądy unijne i może dla Komisji stanowić podstawę do odmowy dostępu, w szczególności w odniesieniu do dokumentów stanowiących część następujących procedur: EU Pilot, uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego, pomoc państwa, konkurencja, łączenie przedsiębiorstw i sprawy sądowe.
  • Dostęp zainteresowanych osób do dokumentów rekrutacyjnych EPSO lub do akt personalnych pracowników Komisji nie podlega przepisom rozporządzenia (WE) 1049/2001, lecz szczegółowym przepisom regulującym prawo dostępu. Wnioskodawcy, którzy chcieliby uzyskać dostęp do własnych akt tego rodzaju, proszeni są o zwrócenie się bezpośrednio do EPSO lub do DG ds. Zasobów Ludzkich, zgodnie ze szczególnymi zasadami regulującymi dostęp, zawartymi odpowiednio w Przepisach ogólnych mających zastosowanie do konkursów otwartych i w regulaminie pracowniczym.
  • Przetwarzanie wszystkich danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami oraz wymogami rozporządzenia o ochronie danych (WE) 45/2001.
  • Zastrzegamy sobie prawo do odmowy rozpatrzenia wniosku w przypadku podania w powyższym formularzu elektronicznym niepełnych lub nieprawidłowych danych.
  • W przypadku wątpliwości dotyczących tożsamości zastrzegamy sobie prawo do zażądania przedstawienia kopii ważnego dokumentu tożsamości.

Rejestr zawiera odesłania zarówno do opublikowanych, jak i nieopublikowanych dokumentów Komisji opracowanych po 1 stycznia 2001 r.

W przypadku opublikowanych dokumentów podany jest link do ich pełnego tekstu zamieszczonego w bazie EUR-Lex, która zawiera akty prawne w przygotowaniu (dokumenty COM), teksty obowiązujących aktów prawnych, jak również Dzienniki Urzędowe Unii Europejskiej od 1998 r.

Aby otrzymać kopię nieopublikowanego dokumentu figurującego w rejestrze, należy zaznaczyć okienko znajdujące się pod numerem referencyjnym dokumentu, wypełnić formularz elektroniczny i przesłać go do nas. Zawsze należy jednak zacząć od funkcji wyszukiwania w rejestrze.

Jeżeli nie znajdą Państwo w rejestrze szukanego dokumentu, można wypełnić i wysłać do nas inny formularz zawierający opis szukanego dokumentu.

Wszystkie dane osobowe przekazywane Komisji, przetwarzane są zgodnie z rozporządzeniem 45/2001 o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych.