Navigation path

Wijze van indiening van een aanvraag om toegang tot documenten van de Commissie

  • De documenten van de Commissie kunnen gedeeltelijk of volledig onder de in Verordening (EG) nr. 1049/2001 vastgelegde uitzonderingen op de toegang van het publiek tot documenten vallen. In bepaalde gevallen hebben de rechterlijke instanties van de Unie een algemene aanname van niet-toegankelijkheid erkend die de Commissie kan inroepen om de toegang te weigeren met name tot documenten die betrekking hebben op EU Pilot, inbreuken, staatssteun, mededinging, fusies en rechtszaken.
  • Voor de toegang van personen tot hun aanwervingsdossier van EPSO of hun personeelsdossier van de Commissie zijn specifieke rechten van toepassing, in de plaats van Verordening (EG) nr. 1049/2001. Personen die toegang wensen tot hun dossier dienen rechtstreeks contact op te nemen met EPSO of DG HR. Zij dienen daarbij rekening te houden met de regels inzake toegang die zijn vastgelegd in respectievelijk de algemene bepalingen betreffende algemene vergelijkende onderzoeken en het statuut van de ambtenaren.
  • Al uw gegevens worden behandeld overeenkomstig de bepalingen en vereisten van Verordening (EG) nr. 45/2001 betreffende gegevensbescherming.
  • Wij behouden ons het recht voor behandeling van uw verzoek te weigeren indien bovenstaand elektronisch formulier onvolledig of onjuist is ingevuld.
  • Bij twijfel over uw identiteit kunnen wij u verzoeken om toezending van een geldig identiteitsdocument.

Het register bevat referenties naar documenten van de Commissie (al dan niet gepubliceerd) die dateren van 1 januari 2001 of later.

In geval van een gepubliceerd document verwijst een link naar de volledige tekst, bijvoorbeeld in de database EUR-Lex, waarin de wettelijke besluiten en voorbereidende documenten (COM-documenten), de geldende wetgeving en het Publicatieblad sinds 1998 zijn opgenomen.

Om een kopie te krijgen van een niet gepubliceerd document in het register, dient u te klikken op het vakje onder de referentie van het document en vervolgens het online-aanvraagformulier in te vullen en in te zenden. In beide gevallen kunt u het best met een zoekopdracht in het register beginnen.

Als u het gezochte document niet vindt, kunt u het in een ander formulier omschrijven en ons dit toesturen.

Alle persoonsgegevens die u aan de Commissie meedeelt, worden strikt behandeld volgens de bepalingen van Verordening (EG) nr. 45/2001 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens.