Navigation path

Wijze van indiening van een aanvraag om toegang tot documenten van de Commissie

Het register omvat zowel gepubliceerde als interne (niet gepubliceerde) documenten die door de Commissie zijn opgesteld vanaf 1 januari 2001.
De volledige tekst van gepubliceerde documenten kan onder andere worden geraadpleegd in de databank EUR-Lex, die de wetgeving in voorbereiding (COM-documenten), de van kracht zijnde wetgeving en het Publicatieblad van de Europese Unie vanaf 1998 bevat.
Om toegang te krijgen tot een intern (niet gepubliceerd) document dat in het register is opgenomen, klikt u in het vakje onder de referentie van het document, vult u het elektronische formulier in en verzendt u het. In alle gevallen is het geven van een zoekopdracht in het register het beginpunt.
Als u een gewenst document niet vindt in het register, kunt u een ander elektronisch formulier invullen en verzenden. Het bevat een veld waarin u het gewenste document kunt beschrijven.
U kunt uiteraard ook altijd een aanvraag richten tot de bevoegde dienst van de Commissie, hetzij per post (EUROPESE COMMISSIE, ter attentie van het Secretariaat van eenheid SG/B/2, BERL 08/140, B-1049 BRUSSEL, Belgi�), hetzij per fax (nr. +32 (2) 296 84 98), hetzij via e-mail.
Om de burgers in kennis te stellen van hun recht op toegang tot de documenten en hen te helpen gebruik te maken van dat recht heeft de Commissie een gids gepubliceerd waarin in de vorm van vragen en antwoorden wordt uiteengezet hoe men een document kan verkrijgen. Deze brochure is verkrijgbaar bij de Vertegenwoordigingen van de Commissie in de lidstaten, de Delegaties in de derde landen, de Euro Info Points en andere informatiecentra en netwerken, en zij kan ook worden aangevraagd bij het Secretariaat-generaal van de Commissie (Wetstraat 200, B-1049 BRUSSEL, Belgi�). De gids is eveneens beschikbaar op de website van de Commissie op "Europa" (http://ec.europa.eu/transparency/access_documents/guide_en.htm). De internetpagina "Access to Commission documents" bevat daarnaast een aantal interessante inlichtingen in verband met transparantie, in het bijzonder wat betreft de situatie in de lidstaten.

De behandeling van alle aan de Commissie verstrekte persoonsgegevens geschiedt volkomen in overeenstemming met de bepalingen van verordening 45/2001 betreffende de bescherming van natuurl?ke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens