Navigation path

Kā iesniegt pieprasījumu attiecībā uz piekļuvi Komisijas dokumentiem 

  • Lūdzam ņemt vērā, ka uz dažiem Komisijas dokumentiem pilnībā vai daļēji var attiekties izņēmumi par publisku piekļuvi dokumentiem, kuri noteikti Regulā Nr. 1049/2001. Dažos gadījumos Savienības tiesas ir atzinušas vispārēju pieņēmumu par to, ka dokumentiem nevar sniegt piekļuvi, un Komisija uz šo lēmumu var balstīties, lai atteiktu piekļuvi dokumentiem, jo īpaši dokumentiem šādās procedūrās: EU Pilot, pārkāpumi, valsts atbalsts, konkurence, apvienošanās un tiesas lietas.
  • Uz personām, kas vēlas piekļuvi savām atlases lietām EPSO, vai Komisijas darbiniekiem, kas vēlas piekļuvi savām personīgajām lietām, attiecas īpaši noteikumi par piekļuves tiesībām, kas tiek piemēroti Regulas Nr. 1049/2001 vietā. Pieteikuma iesniedzējiem, kas vēlas saņemt piekļuvi paši savām lietām, šādā gadījumā tiek ieteikts ar EPSO vai Cilvēkresursu ģenerāldirektorātu sazināties tieši saskaņā ar īpašiem piekļuves noteikumiem, kas aprakstīti Atklātajos konkursos piemērojamajos vispārīgajos noteikumos un Civildienesta noteikumos.
  • Jūsu datus apstrādā atbilstoši Datu aizsardzības Regulas (EK) Nr. 45/2001 noteikumiem un prasībām.
  • Mēs paturam tiesības atteikt Jūsu pieprasījuma izskatīšanu, ja elektroniskajā veidlapā ir norādīti nepilnīgi vai nepareizi dati.
  • Mēs paturam tiesības pieprasīt derīga personu apliecinoša dokumenta kopiju, ja rastos šaubas par Jūsu identitāti.

Šajā reģistrā ir atsauces uz Eiropas Komisijas dokumentiem (publicētiem un nepublicētiem), kuru datums ir no 2001. gada 1. janvāra.

Ja dokuments jau ir publicēts, saite aizved uz pilno dokumenta tekstu, piemēram, datubāzē “EUR-Lex”, kurā ir gan sagatavošanas procesā esoši dokumenti (COM dokumenti), gan spēkā esoši tiesību akti, gan Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis kopš 1998. gada.

Jūs varat pieprasīt reģistrā iekļauta, bet nepublicēta dokumenta kopiju. Ja gribat to darīt, noklikšķiniet uz lodziņa zem dokumenta atsauces numura, aizpildiet elektronisko veidlapu un aizsūtiet to mums. Jebkurā gadījumā ieteicams vispirms meklēt reģistrā.

Ja jums neizdodas reģistrā atrast vajadzīgo dokumentu, aizpildiet un mums atsūtiet citu veidlapu, kurā varat aprakstīt meklēto dokumentu.

Eiropas Komisijai paziņotos personas datus Komisija apstrādā atbilstīgi Direktīvai Nr. 45/2001 par par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi ES iestādēs.