Navigation path

Kaip pateikiamas prašymas susipažinti su Komisijos turimais dokumentais

  • Prašome atkreipti dėmesį į tai, kad kai kuriems Komisijos dokumentams arba jų dalims gali būti taikomos galimybės visuomenei susipažinti su dokumentais išimtys, nustatytos Reglamente Nr. 1049/2001. Kai kuriais atvejais Sąjungos teismai pripažino bendrąją galimybės susipažinti su dokumentais nesuteikimo prezumpciją – ja remdamasi Komisija gali atsisakyti suteikti šią galimybę, visų pirma, kai dokumentai yra susiję su „EU Pilot“, pažeidimų nagrinėjimo, valstybės pagalbos, konkurencijos, bendrovių susijungimo ir teismo bylų procedūromis.
  • Atitinkamų asmenų galimybė susipažinti su EPSO įdarbinimo bylomis arba Komisijos darbuotojų asmens bylomis reglamentuojama, vietoj Reglamento Nr. 1049/2001 taikant specialias galimybės susipažinti su dokumentais teises. Pareiškėjams, norintiems susipažinti su šių sričių savo pačių bylomis, rekomenduojama kreiptis tiesiogiai į EPSO arba į Žmogiškųjų išteklių GD vadovaujantis specialiomis galimybės susipažinti su dokumentais taisyklėmis, išdėstytomis atitinkamai Viešiesiems konkursams taikytinose bendrosiose taisyklėse ir Tarnybos nuostatuose.
  • Visi Jūsų duomenys tvarkomi laikantis Duomenų apsaugos reglamento (EB) Nr. 45/2001 nuostatų ir reikalavimų.
  • Pasiliekame teisę nenagrinėti Jūsų prašymo, jeigu minėtoje elektroninėje formoje pateikti duomenys bus neišsamūs ar neteisingi.
  • Pasiliekame teisę prašyti atsiųsti galiojantį tapatybės dokumentą, jeigu kiltų abejonių dėl Jūsų tapatybės.

Šiame registre pateikiama nuorodų į Komisijos dokumentus (paskelbtus ir neskelbtus), parengtus nuo 2001 m. sausio 1 d.

Jeigu dokumentas jau paskelbtas, pateikiama nuoroda į visą jo tekstą, kuris skelbiamas, pavyzdžiui, bazėje EUR-Lex, rengiamų teisės aktų bazėje (COM dokumentai), kaip galiojančio teisės akto tekstas, taip pat ES oficialiuosiuose leidiniuose nuo 1998 m.

O jeigu norite gauti į registrą įtraukto neskelbto dokumento kopiją, spustelėkite langelį po dokumento nuoroda, užpildykite elektroninę formą ir mums ją atsiųskite. Bet kuriuo atveju geriau pradėti nuo paieškos registre.

Jeigu registre ieškomo dokumento neradote, galite užpildyti kitą formą, kurioje, prieš ją mums siunčiant, reikia aprašyti ieškomą dokumentą.

Visi Komisijai pateikiami asmens duomenys tvarkomi griežtai laikantis Reglamento 45/2001 dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis nuostatų.