Navigation path

Conas iarratas a chur isteach chun rochtain a fháil ar dhoiciméid an Choimisiúin

  • Tabhair do d'aire go bhféadfadh roinnt doiciméad de chuid an Choimisiúin bheith clúdaithe, ina n iomláine nó i bpáirt, faoi na heisceachtaí maidir le rochtain phoiblí atá sainithe i Rialachán 1049/2001. I gcásanna áirithe tá toimhde ghinearálta na neamh inrochtaineachta aitheanta ag cúirteanna an Aontais agus is féidir leis an gCoimisiún an toimhde sin a úsáid chun rochtain a dhiúltú, go háirithe i gcás doiciméid a bhaineann leis na nósanna imeachta seo a leanas: EU Pilot, sáruithe, státchabhair, iomaíocht, cumaisc agus cásanna cúirte.
  • Tá an rochtain ar chomhaid earcaíochta EPSO nó ar chomhaid phearsanta fhoireann an Choimisiúin a thabharfar do na daoine a mbaineann na comhaid sin leo faoi réir cearta sonracha rochtana a bhfuil feidhm acu in áit fhorálacha Rialachán 1049/2001. Aon iarratasóir ar mian leis rochtain a fháil ar a chomhaid féin sna réimsí thuasluaite, moltar dó dul i dteagmháil le EPSO nó leis an Ard Stiúrthóireacht um Achmhainní Daonna agus Slándáil, i gcomhréir leis na rialacha sonracha a bhaineann le rochtain ar a bhfuil cur síos sna Rialacha Ginearálta maidir le comórtais oscailte agus sna Rialacháin Foirne.
  • Láimhseáiltear do chuid sonraí uile i gcomhréir le forálacha agus ceanglais Rialachán (CE) Uimh. 45/2001 maidir le Cosaint Sonraí.
  • Tá sé de cheart againn diúltiú d'iarraidh a phróiseáil má tá sonraí in easnamh nó má tá siad míchruinn san fhoirm leictreonach thuas.
  • Tá sé de cheart againn a iarraidh ort cóip de dhoiciméad a chruthaíonn do chéannacht (pas, cárta aitheantais, ceadúnas tiomána) a sheoladh chugainn, i gcás amhrais i ndáil le do chéannacht.

Is é atá sa chlár doiciméad seo tagairtí do dhoiciméid (fhoilsithe agus neamhfhoilsithe) de chuid an Choimisiúin a ullmhaíodh ón 1 Eanáir 2001 ar aghaidh.

I gcás na ndoiciméad atá foilsithe, cuirtear nasc le téacs iomlán an doiciméid ar fáil, m.sh. i mbunachar sonraí EUR-Lex, bunachar ina bhfuil an reachtaíocht atá á hullmhú (doiciméid COM), an reachtaíocht atá i bhfeidhm, agus Irisí Oifigiúla an Aontais Eorpaigh ón mbliain 1998 ar aghaidh.

Má theastaíonn cóip uait de dhoiciméad (nach bhfuil foilsithe) atá liostaithe sa chlár, beidh ort cliceáil ar an mbosca thíos faoi uimhir thagartha an doiciméid, an fhoirm a líonadh agus í a sheoladh chugainn. Ar chaoi ar bith, beidh ort cuardach a dhéanamh sa chlár i dtosach.

Mura n-éiríonn leat an doiciméad atá uait a aimsiú, is féidir foirm eile a líonadh, ina mbeidh ort cur síos a dhéanamh ar an doiciméad atá uait agus an fhoirm a chur ar aghaidh chugainn.

Déantar na sonraí pearsanta go léir a sheoltar chuig an gCoimisiún a láimhseáil de réir fhorálacha Rialachán (CE) Uimh. 45/2001 maidir le daoine aonair a chosaint i dtaca le próiseáil sonraí pearsanta.