Navigation path

Asiakirjan tilaaminen komissiolta

  • Huomaa, että jotkut komission asiakirjat saattavat kuulua osittain tai kokonaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1049/2001 säädettyjen poikkeusten piiriin. Joissain tapauksissa unionin tuomioistuimet ovat katsoneet, että asiakirjaan on sovellettava yleistä olettamaa, jonka mukaan tutustumisoikeutta ei ole. Komissio voi tällä perusteella evätä oikeuden tutustua erityisesti sellaisiin asiakirjoihin, jotka ovat osa seuraavia menettelyjä: EU Pilot, rikkomusmenettelyt, valtiontuki, kilpailuasiat, yrityskeskittymät ja oikeustapaukset.
  • Henkilöiden oikeuteen tutustua heitä itseään koskeviin EPSOn palvelukseenottoasiakirjoihin tai komission henkilöstön henkilökansioihin sovelletaan erityisiä sääntöjä asetuksen (EY) N:o 1049/2001 sijasta. Hakijoiden, jotka haluavat tutustua edellä tarkoitettuihin omiin kansioihinsa, kannattaa ottaa yhteyttä suoraan EPSOon tai henkilöstöhallinnon ja turvallisuustoiminnan pääosastoon (HR) niiden asiakirjoihin tutustumista koskevien erityissääntöjen mukaisesti, jotka sisältyvät avoimia kilpailuja koskeviin yleisiin sääntöihin sekä henkilöstösääntöihin.
  • Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan tietosuoja-asetuksen (EY) N:o 45/2001 säännöksiä ja vaatimuksia.
  • Komissiolla on oikeus jättää pyyntö käsittelemättä, mikäli oheisen sähköisen lomakkeen sisältämät tiedot ovat puutteellisia tai vääriä.
  • Komissiolla on oikeus pyytää jäljennös henkilöllisyystodistuksesta, mikäli pyynnön esittäjän henkilöllisyydestä on epäselvyyttä.

Rekisteri sisältää viitteet sekä julkaistuihin että julkaisemattomiin komission asiakirjoihin 1.1.2001 alkaen.

Julkaistuista asiakirjoista on linkki asiakirjan koko tekstiin, joka on esimerkiksi EUR-Lex-tietokannassa. Kyseinen tietokanta sisältää lainsäädännön valmisteluasiakirjat (COM-asiakirjat), voimassa olevan lainsäädännön sekä Euroopan unionin viralliset lehdet vuodesta 1998.

Jos haluat tilata sellaisen rekisterissä olevan asiakirjan, jota ei ole julkaistu, napsauta asiakirjaviitteen alapuolella olevaa pientä ruutua ja täytä verkkolomake. Kun etsit jotakin asiakirjaa, tee aina ensin haku rekisteriin.

Jos haettua asiakirjaa ei löydy rekisteristä, voit pyytää sitä toisella verkkolomakkeella. Anna asiakirjasta mahdollisimman tarkat tiedot.

Kaikkien komissiolle toimitettujen henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan tietosuoja-asetusta (asetus 45/2001 yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä).