Navigation path

Kuidas taotleda juurdepääsu komisjoni dokumentidele

  • Juhime Teie tähelepanu sellele, et teatavate komisjoni dokumentide suhtes võidakse osaliselt või täielikult kohaldada erandeid üldsuse juurdepääsule, nagu see on kindlaks määratud määruses (EÜ) nr 1049/2001. Teatavatel juhtudel tunnustavad liidu kohtud üldist juurdepääsematuse eeldust ning komisjon võib seda kasutada juurdepääsu keelamiseks, eriti dokumentidele, mis moodustavad osa järgmistest menetlustest: katseprojekt „EU pilot”, rikkumismenetlused, riigiabi, konkurents, ühinemised ja kohtuasjad.
  • Asjaomaste isikute juurdepääsu EPSO töölevõtmisega seotud toimikutele või komisjoni töötajate isikutoimikutele reguleeritakse spetsiifiliste dokumentidele juurdepääsu õigustega, mida kohaldatakse määruse 1049/2001 asemel. Kandidaatidel, kes soovivad saada juurdepääsu omaenda toimikutele nimetatud valdkondades, palutakse võtta ühendust otse EPSO või personali- ja turvalisusküsimuste peadirektoraadiga spetsiifiliste juurdepääsu reguleerivatele eeskirjade kohaselt, mis on esitatud vastavalt avalike konkursside üldeeskirjades ja personalieeskirjades.
  • Kõiki teie andmeid käideldakse kooskõlas andmekaitsemääruse (EÜ) nr 45/2001 sätete ja nõuetega.
  • Jätame endale õiguse keelduda teie taotluse menetlemisest, kui eespool toodud elektroonilises vormis on esitatud ebatäielikud või ebaõiged andmed.
  • Jätame endale õiguse nõuda kehtiva isikut tõendava dokumendi edastamist, kui meil on kahtlusi teie isikusamasuse osas.

Register hõlmab viiteid komisjoni (avaldatud ja avaldamata) dokumentidele, mis on koostatud pärast 1. jaanuari 2001.

Kui dokument on juba avaldatud, esitatakse viide selle tervikteksti juurde, mille võib leida näiteks EUR-Lexi andmebaasist, mis sisaldab ettevalmistamisel olevaid õigusakte (COM dokumendid), kehtivate õigusaktide tekste ning Euroopa Liidu Teataja numbreid, mis on avaldatud pärast 1998. aastat.

Selleks et saada registrisse kantud avaldamata dokumendi koopia, klõpsake dokumendi viitenumbri all oleval väikesel kastil, täitke elektrooniline vorm ja saatke see meile. Esimene samm on siiski alati otsing registris.

Kui Te ei leia registris otsitavat dokumenti, võite täita teise vormi, milles saatekirjeldada otsitavat dokumenti, enne kui Te selle meile saadate.

Kõiki komisjonile edastatavaid isikuandmeid töödeldakse täielikus kooskõlas määrusega 45/2001 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta.