Navigation path

Jak požádat opřístup k dokumentům Komise

Rejstøík obsahuje odkazy na dokumenty Komise (zveøejnìné i nezveøejnìné), které byly vytvoøeny od 1. ledna 2001.

V pøípadì již zveøejnìného dokumentu se odkazuje na celé znìní textu, napøíklad v databázi EUR-Lex, která obsahuje návrhy právních pøedpisù (dokumenty KOM, COM), texty platných právních aktù a všechna vydání Úøedního vìstníku od roku 1998.

Pokud však chcete získat kopii dokumentu, který nebyl zveøejnìn, musíte kliknout na rámeèek pod odkazem na dokument, vyplnit elektronický formuláø a odeslat nám ho. Vždy je však nejlepší zaèít nejprve vyhledáváním v rejstøíku.

Pokud hledaný dokument v rejstøíku nenajdete, vyplòte pøíslušný formuláø, ve kterém popíšete hledaný dokument, a odešlete nám ho.

Se všemi osobními údaji, které Komisi sdìlíte, je nakládáno zcela v souladu s naøízením è. 45/2001 o ochranì fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajù.