Navigation path

Úvodná stránka

Nový článok 255 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva poskytuje občanom a rezidentom členských štátov právo prístupu k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie. Podľa tohto ustanovenia prijali Rada a Európsky parlament 30. mája 2001 nariadenie o prístupe verejnosti k dokumentom týchto troch inštitúcií, ktoré stanovuje všeobecné zásady a obmedzenia takéhoto práva.

S cieľom pomôcť občanom využívať svoje práva nariadenie určuje, že každá z týchto troch inštitúcií má sprístupniť register dokumentov v elektronickej podobe.

Komisia sa preto rozhodla vytvoriť register, ktorý bude najskôr obsahovať niektoré kategórie dokumentov, najmä legislatívne dokumenty: ide o dokumenty s označením KOM, K a SEK, ako aj ďalšie kategórie, ako napríklad Programy rokovaní a Zápisnice zo zasadnutí Komisie. Register obsahuje referencie len k dokumentom vytvoreným od 1. januára 2001. Jeho pokrytie sa postupne rozšíri aj na ďalšie kategórie dokumentov.

Register dopĺňa databázu medziinštitucionálnych postupov PreLex, ktorú je možné využiť pri vyhľadávaní dokumentov vydaných týmito inštitúciami pri vypracúvaní legislatívy spoločenstva.

Cieľom nového nástroja je informovať občanov o existencii najdôležitejších dokumentov, ktoré vydala Komisia. Právo na prístup sa neobmedzuje len na dokumenty v tomto registri. Prístup k zoznamu dokumentov však žiadnym spôsobom nepredurčuje vybavenie žiadosti, ktorá bola podaná s cieľom získať určitý dokument. Prístup je možné zamietnuť v prípade dokumentov, ktorých zverejnenie by mohlo poškodiť verejné alebo súkromné záujmy, chránené režimom výnimiek podľa článku 4 nariadenia.


Register obsahuje pre každý dokument:
- označenie alebo referenčné číslo,
- názov dokumentu v jazykoch, v ktorých je dostupný,
- dátum dokumentu,
- jazyky, v ktorých je dokument dostupný
- oddelenie zodpovedné za vypracovanie dokumentu.