Navigation path

Hlavní strana

Nový článek 255 Smlouvy o založení Evropského společenství uděluje všem občanům členských států a všem osobám, které mají v členských státech bydliště, právo na přístup k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise. V návaznosti na tento článek bylo 30. května 2001 přijato nařízení Rady a Evropského parlamentu o přístupu veřejnosti k dokumentům výše uvedených orgánů, které vymezilo zásady a rozsah přístupu.

Podle nařízení je každý ze tří zmíněných orgánů povinen usnadnit občanům výkon jejich práva vytvořením veřejně přístupného elektronického rejstříku dokumentů.

Komise proto přistoupila k postupnému vytváření rejstříku, který bude nejprve obsahovat pouze některé kategorie dokumentů, především legislativní texty (dokumenty se signaturami COM, C, SEC), programy jednání a zápisy ze schůzí Komise, vytvořené od 1. ledna 2001. Později do něj budou zařazeny i další kategorie dokumentů.

Rejstřík doplňuje databázi PreLex, která umožňuje vyhledávat informace o činnosti orgánů Společenství při přípravě právních předpisů.

Účelem rejstříku je informovat občany o nejdůležitějších dokumentech, které Komise vypracovala. Je samozřejmé, že se právo na přístup k dokumentům nevztahuje pouze na dokumenty, které jsou do něj zařazeny, a že zařazení dokumentu do rejstříku nemá žádný vliv na vyřízení žádosti o jeho získání. Je totiž možné odepřít přístup k dokumentům, jejichž šíření by mohlo poškodit veřejné nebo soukromé zájmy chráněné režimem výjimek podle článku 4 nařízení.


Rejstřík u každého dokumentu uvádí:
- signaturu nebo referenční číslo,
- název dokumentu v jazycích, v nichž je dokument k dispozici,
- datum dokumentu,
- jazyky, v nichž je dokument k dispozici,
- útvar, který odpovídá za přípravu dokumentu.