Navigation path

Výsledky vyhľadávania

Počet dokumentov zodpovedajúcich kritériám vyhľadávania 4
(Strana 1 z 1)

Referenčné číslo dokumentuZodpovedné GRDátum uverejnenia
COM(2017)12/F2 EMPL (GR pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie) 02/02/2018
Oznámenie Komisie inštitúciám
KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE Turvallisempi ja terveellisempi työ kaikille – EU:n työterveys- ja työturvallisuuslainsäädännön ja -politiikan uudistaminen
COM(2017)12/F1 EMPL (GR pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie) 11/01/2017
Oznámenie Komisie inštitúciám
OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Bezpečnejšia a zdravšia práca pre všetkých – modernizácia právnych predpisov a politiky EÚ v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
COM(2017)12/2 EMPL (GR pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie) 06/01/2017
Oznámenie Komisie inštitúciám
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Safer and Healthier Work for All - Modernisation of the EU Occupational Safety and Health Legislation and Policy
COM(2017)12/1 EMPL (GR pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie) 03/01/2017
Oznámenie Komisie inštitúciám
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Safer and Healthier Work for All - Modernisation of the EU Occupational Safety and Health Legislation and Policy

Počet dokumentov zodpovedajúcich kritériám vyhľadávania 4
(Strana 1 z 1)