Navigation path

Rezultati pretraživanja

Broj dokumenata koji odgovaraju kriterijima pretraživanja: 4
(Stranica 1 od 1)

Referentni broj dokumentaNadležna glavna upravaDatum objave
COM(2017)12/F2 EMPL (GU za zapošljavanje, socijalna pitanja i uključivanje) 02/02/2018
Komunikacija Komisije institucijama
KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE Turvallisempi ja terveellisempi työ kaikille – EU:n työterveys- ja työturvallisuuslainsäädännön ja -politiikan uudistaminen
COM(2017)12/F1 EMPL (GU za zapošljavanje, socijalna pitanja i uključivanje) 11/01/2017
Komunikacija Komisije institucijama
KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA Sigurniji i zdraviji rad za sve - Modernizacija zakonodavstva i politike EU-a o sigurnosti i zdravlju na radnom mjestu
COM(2017)12/2 EMPL (GU za zapošljavanje, socijalna pitanja i uključivanje) 06/01/2017
Komunikacija Komisije institucijama
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Safer and Healthier Work for All - Modernisation of the EU Occupational Safety and Health Legislation and Policy
COM(2017)12/1 EMPL (GU za zapošljavanje, socijalna pitanja i uključivanje) 03/01/2017
Komunikacija Komisije institucijama
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Safer and Healthier Work for All - Modernisation of the EU Occupational Safety and Health Legislation and Policy

Broj dokumenata koji odgovaraju kriterijima pretraživanja: 4
(Stranica 1 od 1)