Navigation path

Zadetki iskanja

Število dokumentov, ki ustrezajo tem iskalnim merilom: 297114
(Prikazana stran 1 od 29712)

Referenčna številka dokumentaPristojna službaDatum objave
COM(2019)610/F1 BUDG (GD za proračun) 02/07/2019
Samostojen akt
PREDLOG SPREMEMBE PRORAČUNA ŠT.4 K SPLOŠNEMU PRORAČUNU ZA LETO 2019 Zmanjšanje odobritev za prevzem obveznosti in odobritev plačil v skladu s posodobitvijo potrebnih odhodkov in posodobitvijo prihodkov (lastna sredstva)
COM(2019)610/2 BUDG (GD za proračun) 01/07/2019
Samostojen akt
DRAFT AMENDING BUDGET No 4 TO THE GENERAL BUDGET 2019 Reduction of commitment and payment appropriations in line with updated needs of expenditure and update of revenue (own resources)
COM(2019)610/1 BUDG (GD za proračun) 01/07/2019
Samostojen akt
DRAFT AMENDING BUDGET No 4 TO THE GENERAL BUDGET 2019 Reduction of commitment and payment appropriations in line with updated needs of expenditure and update of revenue (own resources)
COM(2019)600/F1 BUDG (GD za proračun) 03/07/2019
Predlog sklepa
Predlog SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Sklepa (EU) 2019/276 glede prilagoditve zneskov sredstev, sproščenih iz instrumenta prilagodljivosti, za leto 2019, ki se bodo uporabila za migracije, pritok beguncev in varnostne grožnje
COM(2019)600/1 BUDG (GD za proračun) 01/07/2019
Predlog sklepa
Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Decision (EU) 2019/276 as regards adjustments to the amounts mobilised from the Flexibility Instrument for 2019 to be used for migration, refugee inflows and security threats
COM(2019)543/F1 ECFIN (GD za gospodarske in finančne zadeve) 05/06/2019
Priporočilo za sklep
Priporočilo za SKLEP SVETA o razveljavitvi Odločbe 2009/417/ES o obstoju čezmernega primanjkljaja v Španiji
COM(2019)543/1 ECFIN (GD za gospodarske in finančne zadeve) 03/06/2019
Priporočilo za sklep
Recommendation for a Council Decision - Recommendation prepared in accordance with Article 126(12) of the Treaty on the Functioning of the European
COM(2019)542/F2 ECFIN (GD za gospodarske in finančne zadeve) 27/06/2019
Poročilo Komisije
ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έκθεση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο -11 παράγραφος 2 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1466/97 για την αποστολή ενισχυμένης εποπτείας στην Ουγγαρία, της 20ής Μαρτίου 2019
COM(2019)542/F1 ECFIN (GD za gospodarske in finančne zadeve) 05/06/2019
Poročilo Komisije
POROČILO KOMISIJE SVETU Poročilo Komisije Svetu v skladu s členom -11(2) Uredbe (ES) št. 1466/97 o misiji okrepljenega nadzora na Madžarskem 20. marca 2019
COM(2019)542/1 ECFIN (GD za gospodarske in finančne zadeve) 03/06/2019
Poročilo Komisije
Report from the Commission to the Council - Report prepared in accordance with Article 11(2) of Regulation (EC) No 1466/97

Število dokumentov, ki ustrezajo tem iskalnim merilom: 297114
(Prikazana stran 1 od 29712)