Navigation path

Výsledky vyhľadávania

Počet dokumentov zodpovedajúcich kritériám vyhľadávania 297114
(Strana 1 z 29712)

Referenčné číslo dokumentuZodpovedné GRDátum uverejnenia
COM(2019)610/F1 BUDG (GR pre rozpočet) 02/07/2019
Autonómny akt
NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU č. 4 K VŠEOBECNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2019 Zníženie viazaných a platobnýcb rozpočtových prostriedkov v súlade s aktualizovanými potrebami v prípade výdavkov a aktualizáciou príjmov (vlastné zdroje)
COM(2019)610/2 BUDG (GR pre rozpočet) 01/07/2019
Autonómny akt
DRAFT AMENDING BUDGET No 4 TO THE GENERAL BUDGET 2019 Reduction of commitment and payment appropriations in line with updated needs of expenditure and update of revenue (own resources)
COM(2019)610/1 BUDG (GR pre rozpočet) 01/07/2019
Autonómny akt
DRAFT AMENDING BUDGET No 4 TO THE GENERAL BUDGET 2019 Reduction of commitment and payment appropriations in line with updated needs of expenditure and update of revenue (own resources)
COM(2019)600/F1 BUDG (GR pre rozpočet) 03/07/2019
Návrh rozhodnutia
Návrh ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2019/276, pokiaľ ide o úpravy súm mobilizovaných z nástroja flexibility na rok 2019 s cieľom použiť ich v oblasti migrácie, prílevu utečencov a bezpečnostných hrozieb
COM(2019)600/1 BUDG (GR pre rozpočet) 01/07/2019
Návrh rozhodnutia
Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Decision (EU) 2019/276 as regards adjustments to the amounts mobilised from the Flexibility Instrument for 2019 to be used for migration, refugee inflows and security threats
COM(2019)543/F1 ECFIN (GR pre hospodárske a finančné záležitosti) 05/06/2019
Odporúčanie na rozhodnutie
Odporúčanie ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2009/417/ES o existencii nadmerného deficitu v Španielsku
COM(2019)543/1 ECFIN (GR pre hospodárske a finančné záležitosti) 03/06/2019
Odporúčanie na rozhodnutie
Recommendation for a Council Decision - Recommendation prepared in accordance with Article 126(12) of the Treaty on the Functioning of the European
COM(2019)542/F2 ECFIN (GR pre hospodárske a finančné záležitosti) 27/06/2019
Správa Komisie
ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έκθεση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο -11 παράγραφος 2 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1466/97 για την αποστολή ενισχυμένης εποπτείας στην Ουγγαρία, της 20ής Μαρτίου 2019
COM(2019)542/F1 ECFIN (GR pre hospodárske a finančné záležitosti) 05/06/2019
Správa Komisie
SPRÁVA KOMISIE RADE Správa Komisie Rade podľa článku -11 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1466/97 o misii zvýšeného dohľadu v Maďarsku z 20. marca 2019
COM(2019)542/1 ECFIN (GR pre hospodárske a finančné záležitosti) 03/06/2019
Správa Komisie
Report from the Commission to the Council - Report prepared in accordance with Article 11(2) of Regulation (EC) No 1466/97

Počet dokumentov zodpovedajúcich kritériám vyhľadávania 297114
(Strana 1 z 29712)