Navigation path

Lista över konsekvensbedömningar och tillhörande yttranden från nämnden för lagstiftningskontroll

Konsekvensbedömningsrapporterna och yttrandena från nämnden för lagstiftningskontroll publiceras tillsammans med kommissionens förslag.

Nämndens yttranden avser utkasten till konsekvensbedömningsrapporter och kan avvika från de antagna rapporterna.

Sök konsekvensbedömningar publicerade före 2017

Läs mer om konsekvensbedömningar och nämnden för lagstiftningskontroll.

Sök konsekvensbedömningar

Antal dokument, som motsvarar sökkriterierna 52
(Visar sida 1 av 6)

DokumentnummerAnsvarigt generaldirektoratPubliceringsdatum
COM(2017)797 GD Sysselsättning, socialpolitik och inkludering 21/12/2017
Förslag till direktiv
Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om tydliga och förutsägbara arbetsvillkor i Europeiska unionen
Konsekvensbedömning - SWD(2017)478
Sammanfattning av konsekvensbedömning - SWD(2017)479
Yttrande från konsekvensbedömningsnämnden - SEC(2017)543
COM(2017)795 GD Inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag 19/12/2017
Förslag till förordning
Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om fastställande av regler och förfaranden för överensstämmelse med och genomdrivande av unionens harmoniseringslagstiftning för produkter och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 305/2011, (EU) nr 528/2012, (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/426 och (EU) 2017/1369 och Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/42/EG, 2009/48/EG, 2010/35/EU, 2013/29/EU, 2013/53/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU, 2014/68/EU och 2014/90/EU
Konsekvensbedömning - SWD(2017)466
Sammanfattning av konsekvensbedömning - SWD(2017)467
Yttrande från konsekvensbedömningsnämnden - SEC(2017)540
Yttrande från konsekvensbedömningsnämnden - SEC(2017)540
COM(2017)796 GD Inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag 19/12/2017
Förslag till förordning
Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ömsesidigt erkännande av varor som lagligen saluförs i en annan medlemsstat
Konsekvensbedömning - SWD(2017)471
Sammanfattning av konsekvensbedömning - SWD(2017)472
Yttrande från konsekvensbedömningsnämnden - SEC(2017)541
Yttrande från konsekvensbedömningsnämnden - SEC(2017)541
C(2017)8429 GD Hälsa och livsmedelssäkerhet 18/12/2017
Kommissionens genomförandeförordning
KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) …/… om tekniska standarder för inrättande och drift av ett spårbarhetssystem för tobaksvaror
Konsekvensbedömning - SWD(2017)455
Sammanfattning av konsekvensbedömning - SWD(2017)456
Yttrande från konsekvensbedömningsnämnden - SEC(2017)531
COM(2017)793 GD Migration och inrikes frågor 13/12/2017
Förslag till förordning
Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om inrättande av en ram för interoperabilitet mellan EU-informationssystem (gränser och viseringar) och om ändring av rådets beslut 2004/512/EG, förordning (EG) nr 767/2008, rådets beslut 2008/633/RIF, förordning (EU) 2016/399 och förordning (EU) 2017/2226
Konsekvensbedömning - SWD(2017)473
Sammanfattning av konsekvensbedömning - SWD(2017)474
Yttrande från konsekvensbedömningsnämnden - SEC(2017)554
Yttrande från konsekvensbedömningsnämnden - SEC(2017)554
COM(2017)706 GD Skatter och tullar 30/11/2017
Ändrat förslag till förordning
Ändrat förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) nr 904/2010 vad gäller åtgärder för att stärka det administrativa samarbetet på mervärdesskatteområdet
Konsekvensbedömning - SWD(2017)428
Sammanfattning av konsekvensbedömning - SWD(2017)429
Yttrande från konsekvensbedömningsnämnden - SEC(2017)507
C(2017)7774 GD Energi 23/11/2017
Kommissionens förordning (kommittéförfaranden)
KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) …/… om fastställande av riktlinjer för balanshållning avseende el
Sammanfattning av konsekvensbedömning - SWD(2017)382
Konsekvensbedömning - SWD(2017)383
Yttrande från konsekvensbedömningsnämnden - SEC(2017)494
COM(2017)647 GD Transport och rörlighet 08/11/2017
Förslag till förordning
Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 1073/2009 om gemensamma regler för tillträde till den internationella marknaden för persontransporter med buss
Konsekvensbedömning - SWD(2017)358
Sammanfattning av konsekvensbedömning - SWD(2017)359
Yttrande från konsekvensbedömningsnämnden - SEC(2017)472
Yttrande från konsekvensbedömningsnämnden - SEC(2017)472
COM(2017)648 GD Transport och rörlighet 08/11/2017
Förslag till direktiv
Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 92/106/EEG om gemensamma regler för vissa former av kombinerad transport av gods mellan medlemsstaterna
Konsekvensbedömning - SWD(2017)362
Sammanfattning av konsekvensbedömning - SWD(2017)363
Yttrande från konsekvensbedömningsnämnden - SEC(2017)473
Yttrande från konsekvensbedömningsnämnden - SEC(2017)473
COM(2017)653 GD Transport och rörlighet 08/11/2017
Förslag till direktiv
Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 2009/33/EG om främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon
Konsekvensbedömning - SWD(2017)366
Sammanfattning av konsekvensbedömning - SWD(2017)367
Yttrande från konsekvensbedömningsnämnden - SEC(2017)475
Yttrande från konsekvensbedömningsnämnden - SEC(2017)475

Antal dokument, som motsvarar sökkriterierna 52
(Visar sida 1 av 6)