Navigation path

Zoznam posúdení vplyvu a sprievodné stanoviská výboru pre kontrolu regulácie

Správy o posúdeniach vplyvu a stanoviská výboru pre kontrolu regulácie (RSB) sa uverejňujú spolu s návrhom, ktorý prijíma Komisia.

Stanoviská RSB sa týkajú návrhov správ o posúdení vplyvu, ktoré sa môžu odlišovať od tých prijatých.

Nájdite posúdenia vplyvu uverejnené pred rokom 2017.

Prečítajte si viac o impact assessments a úlohe výboru pre kontrolu regulácie.

Prehľadávať v posúdeniach vplyvu

Počet dokumentov zodpovedajúcich kritériám vyhľadávania 52
(Strana 1 z 6)

Referenčné číslo dokumentuZodpovedné GRDátum uverejnenia
COM(2017)797 GR pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie 21/12/2017
Návrh smernice
Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach v Európskej únii
Posúdenie vplyvu - SWD(2017)478
Zhrnutie posúdenia vplyvu - SWD(2017)479
Stanovisko výboru pre posudzovanie vplyvu - SEC(2017)543
COM(2017)795 GR pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP 19/12/2017
Návrh nariadenia
Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY ktorým sa stanovujú pravidlá a postupy dodržiavania a presadzovania harmonizačných právnych predpisov Únie týkajúcich sa výrobkov a ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011, (EÚ) č. 528/2012, (EÚ) 2016/424, (EÚ) 2016/425, (EÚ) 2016/426 a (EÚ) 2017/1369 a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/42/ES, 2009/48/ES, 2010/35/EÚ, 2013/29/EÚ, 2013/53/EÚ, 2014/28/EÚ, 2014/29/EÚ, 2014/30/EÚ, 2014/31/EÚ, 2014/32/EÚ, 2014/33/EÚ, 2014/34/EÚ, 2014/35/EÚ, 2014/53/EÚ, 2014/68/EÚ a 2014/90/EÚ
Posúdenie vplyvu - SWD(2017)466
Zhrnutie posúdenia vplyvu - SWD(2017)467
Stanovisko výboru pre posudzovanie vplyvu - SEC(2017)540
Stanovisko výboru pre posudzovanie vplyvu - SEC(2017)540
COM(2017)796 GR pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP 19/12/2017
Návrh nariadenia
Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o vzájomnom uznávaní tovaru, ktorý je v súlade s právnymi predpismi uvedený na trh v inom členskom štáte
Posúdenie vplyvu - SWD(2017)471
Zhrnutie posúdenia vplyvu - SWD(2017)472
Stanovisko výboru pre posudzovanie vplyvu - SEC(2017)541
Stanovisko výboru pre posudzovanie vplyvu - SEC(2017)541
C(2017)8429 GR pre zdravie a bezpečnosť potravín 18/12/2017
Vykonávacie nariadenie Komisie
VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) …/... o technických normách pre vytvorenie a prevádzku systému vysledovateľnosti pre tabakové výrobky
Posúdenie vplyvu - SWD(2017)455
Zhrnutie posúdenia vplyvu - SWD(2017)456
Stanovisko výboru pre posudzovanie vplyvu - SEC(2017)531
COM(2017)793 GR pre migráciu a vnútorné záležitosti 13/12/2017
Návrh nariadenia
Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o stanovení rámca pre interoperabilitu medzi informačnými systémami EÚ (hranice a víza) a o zmene rozhodnutia Rady 2004/512/ES, nariadenia (ES) č. 767/2008, rozhodnutia Rady 2008/633/SVV, nariadenia (EÚ) 2016/399 a nariadenia (EÚ) 2017/2226
Posúdenie vplyvu - SWD(2017)473
Zhrnutie posúdenia vplyvu - SWD(2017)474
Stanovisko výboru pre posudzovanie vplyvu - SEC(2017)554
Stanovisko výboru pre posudzovanie vplyvu - SEC(2017)554
COM(2017)706 GR pre dane a colnú úniu 30/11/2017
Zmenený návrh nariadenia
Zmenený návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 904/2010, pokiaľ ide o opatrenia na posilnenie administratívnej spolupráce v oblasti dane z pridanej hodnoty
Posúdenie vplyvu - SWD(2017)428
Zhrnutie posúdenia vplyvu - SWD(2017)429
Stanovisko výboru pre posudzovanie vplyvu - SEC(2017)507
C(2017)7774 GR pre energetiku 23/11/2017
Nariadenie Komisie (komitológia podľa Zmluvy o ES)
NARIADENIE KOMISIE (EÚ) …/… ktorým sa stanovuje usmernenie o zabezpečovaní rovnováhy v elektrizačnej sústave
Zhrnutie posúdenia vplyvu - SWD(2017)382
Posúdenie vplyvu - SWD(2017)383
Stanovisko výboru pre posudzovanie vplyvu - SEC(2017)494
COM(2017)647 GR pre mobilitu a dopravu 08/11/2017
Návrh nariadenia
Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1073/2009 o spoločných pravidlách prístupu na medzinárodný trh autokarovej a autobusovej dopravy
Posúdenie vplyvu - SWD(2017)358
Zhrnutie posúdenia vplyvu - SWD(2017)359
Stanovisko výboru pre posudzovanie vplyvu - SEC(2017)472
Stanovisko výboru pre posudzovanie vplyvu - SEC(2017)472
COM(2017)648 GR pre mobilitu a dopravu 08/11/2017
Návrh smernice
Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorou sa mení smernica 92/106/EHS o stanovení spoločných pravidiel pre určité typy kombinovanej dopravy tovaru medzi členskými štátmi
Posúdenie vplyvu - SWD(2017)362
Zhrnutie posúdenia vplyvu - SWD(2017)363
Stanovisko výboru pre posudzovanie vplyvu - SEC(2017)473
Stanovisko výboru pre posudzovanie vplyvu - SEC(2017)473
COM(2017)653 GR pre mobilitu a dopravu 08/11/2017
Návrh smernice
Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorou sa mení smernica 2009/33/EÚ o podpore ekologických a energeticky úsporných vozidiel cestnej dopravy
Posúdenie vplyvu - SWD(2017)366
Zhrnutie posúdenia vplyvu - SWD(2017)367
Stanovisko výboru pre posudzovanie vplyvu - SEC(2017)475
Stanovisko výboru pre posudzovanie vplyvu - SEC(2017)475

Počet dokumentov zodpovedajúcich kritériám vyhľadávania 52
(Strana 1 z 6)