Navigation path

Lijst van effectbeoordelingen en bijbehorende adviezen van de Raad voor regelgevingstoetsing

Effectbeoordelingsverslagen en adviezen van de Raad voor regelgevingstoetsing worden samen met voorstel van de Commissie gepubliceerd.

Adviezen van de Raad voor regelgevingstoetsing hebben betrekking op effectbeoordelingsverslagen die van de goedgekeurde verslagen kunnen verschillen.

Zoeken naar vóór 2017 gepubliceerde effectbeoordelingen.

Meer over effectbeoordelingen en de rol van de Raad voor regelgevingstoetsing.

Zoeken in effectbeoordelingen

Aantal documenten dat aan de zoekcriteria beantwoordt: 52
(Pagina 1 van 6)

Referentienummer documentBevoegd DGPublicatiedatum
COM(2017)797 DG Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie 21/12/2017
Voorstel voor een richtlijn
Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie
Effectbeoordeling - SWD(2017)478
Samenvatting van de effectbeoordeling - SWD(2017)479
Advies van de Raad voor effectbeoordeling - SEC(2017)543
COM(2017)795 DG Interne Markt, Industrie, Ondernemerschap en Midden- en Kleinbedrijf 19/12/2017
Voorstel voor een verordening
Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot vaststelling van voorschriften en procedures voor de naleving en de handhaving van de harmonisatiewetgeving van de Unie inzake producten en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 305/2011, (EU) nr. 528/2012, (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/426 en (EU) 2017/1369 van het Europees Parlement en de Raad en van de Richtlijnen 2004/42/EG, 2009/48/EG, 2010/35/EU, 2013/29/EU, 2013/53/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU, 2014/68/EU en 2014/90/EU van het Europees Parlement en de Raad
Effectbeoordeling - SWD(2017)466
Samenvatting van de effectbeoordeling - SWD(2017)467
Advies van de Raad voor effectbeoordeling - SEC(2017)540
Advies van de Raad voor effectbeoordeling - SEC(2017)540
COM(2017)796 DG Interne Markt, Industrie, Ondernemerschap en Midden- en Kleinbedrijf 19/12/2017
Voorstel voor een verordening
Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de wederzijdse erkenning van goederen die in een andere lidstaat rechtmatig in de handel zijn gebracht
Effectbeoordeling - SWD(2017)471
Samenvatting van de effectbeoordeling - SWD(2017)472
Advies van de Raad voor effectbeoordeling - SEC(2017)541
Advies van de Raad voor effectbeoordeling - SEC(2017)541
C(2017)8429 DG Gezondheid en Voedselveiligheid 18/12/2017
Uitvoeringsverordening van de Commissie
UITVOERINGSVERORDENING (EU) …/... VAN DE COMMISSIE inzake de technische normen voor de instelling en werking van een traceringssysteem voor tabaksproducten
Effectbeoordeling - SWD(2017)455
Samenvatting van de effectbeoordeling - SWD(2017)456
Advies van de Raad voor effectbeoordeling - SEC(2017)531
COM(2017)793 DG Migratie en Binnenlandse Zaken 13/12/2017
Voorstel voor een verordening
Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot vaststelling van een kader voor interoperabiliteit tussen de EU-informatiesystemen (grenzen en visa) en tot wijziging van Beschikking 2004/512/EG van de Raad, Verordening (EG) nr. 767/2008, Besluit 2008/633/JBZ van de Raad, Verordening (EU) 2016/399 en Verordening (EU) 2017/2226
Effectbeoordeling - SWD(2017)473
Samenvatting van de effectbeoordeling - SWD(2017)474
Advies van de Raad voor effectbeoordeling - SEC(2017)554
Advies van de Raad voor effectbeoordeling - SEC(2017)554
COM(2017)706 DG Belastingen en Douane-unie 30/11/2017
Gewijzigd voorstel voor een verordening
Gewijzigd voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EU) nr. 904/2010 wat betreft maatregelen ter versterking van de administratieve samenwerking op het gebied van de belasting over de toegevoegde waarde
Effectbeoordeling - SWD(2017)428
Samenvatting van de effectbeoordeling - SWD(2017)429
Advies van de Raad voor effectbeoordeling - SEC(2017)507
C(2017)7774 DG Energie 23/11/2017
Verordening van de Commissie (ECT-comitologie)
VERORDENING (EU) …/... VAN DE COMMISSIE tot vaststelling van richtsnoeren voor elektriciteitsbalancering
Samenvatting van de effectbeoordeling - SWD(2017)382
Effectbeoordeling - SWD(2017)383
Advies van de Raad voor effectbeoordeling - SEC(2017)494
COM(2017)647 DG Mobiliteit en Vervoer 08/11/2017
Voorstel voor een verordening
Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1073/2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de internationale markt voor touringcar- en autobusdiensten
Effectbeoordeling - SWD(2017)358
Samenvatting van de effectbeoordeling - SWD(2017)359
Advies van de Raad voor effectbeoordeling - SEC(2017)472
Advies van de Raad voor effectbeoordeling - SEC(2017)472
COM(2017)648 DG Mobiliteit en Vervoer 08/11/2017
Voorstel voor een richtlijn
Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 92/106/EEG houdende vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor bepaalde vormen van gecombineerd vervoer van goederen tussen lidstaten
Effectbeoordeling - SWD(2017)362
Samenvatting van de effectbeoordeling - SWD(2017)363
Advies van de Raad voor effectbeoordeling - SEC(2017)473
Advies van de Raad voor effectbeoordeling - SEC(2017)473
COM(2017)653 DG Mobiliteit en Vervoer 08/11/2017
Voorstel voor een richtlijn
Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 2009/33/EG inzake de bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen
Effectbeoordeling - SWD(2017)366
Samenvatting van de effectbeoordeling - SWD(2017)367
Advies van de Raad voor effectbeoordeling - SEC(2017)475
Advies van de Raad voor effectbeoordeling - SEC(2017)475

Aantal documenten dat aan de zoekcriteria beantwoordt: 52
(Pagina 1 van 6)