Navigation path

Poveikio vertinimų sąrašas ir susijusios Reglamentavimo patikros valdybos nuomonės

Poveikio vertinimų ataskaitos ir Reglamentavimo patikros valdybos nuomonės skelbiamos kartu su Komisijos priimtu pasiūlymu

Reglamentavimo patikros valdybos nuomonės teikiamos dėl poveikio vertinimo ataskaitų projektų, kurie gali skirtis nuo patvirtintų versijų.

Ieškokite poveikio vertinimų, paskelbtų prieš 2017 m..

Daugiau informacijos apie impact assessments ir Reglamentavimo patikros valdybos vaidmenį.

Poveikio vertinimų paieška

Šiuos paieškos kriterijus atitinkančių dokumentų skaičius: 52
(Rodomas puslapis 1 iš 6)

Dokumento numerisAtsakingas generalinis direktoratasPaskelbimo data
COM(2017)797 Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties GD 21/12/2017
Direktyvos pasiūlymas
Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA dėl skaidrių ir nuspėjamų darbo sąlygų Europos Sąjungoje
Poveikio vertinimas - SWD(2017)478
Poveikio vertinimo santrauka - SWD(2017)479
Poveikio vertinimo valdybos nuomonė - SEC(2017)543
COM(2017)795 Vidaus rinkos, pramonės, verslumo ir MVĮ GD 19/12/2017
Reglamento pasiūlymas
Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo nustatomos gaminiams taikomų derinamųjų Sąjungos teisės aktų laikymosi ir vykdymo užtikrinimo taisyklės ir procedūros ir iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 305/2011, (ES) Nr. 528/2012, (ES) 2016/424, (ES) 2016/425, (ES) 2016/426 ir (ES) 2017/1369 ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/42/EB, 2009/48/EB, 2010/35/ES, 2013/29/ES, 2013/53/ES, 2014/28/ES, 2014/29/ES, 2014/30/ES, 2014/31/ES, 2014/32/ES, 2014/33/ES, 2014/34/ES, 2014/35/ES, 2014/53/ES, 2014/68/ES ir 2014/90/ES
Poveikio vertinimas - SWD(2017)466
Poveikio vertinimo santrauka - SWD(2017)467
Poveikio vertinimo valdybos nuomonė - SEC(2017)540
Poveikio vertinimo valdybos nuomonė - SEC(2017)540
COM(2017)796 Vidaus rinkos, pramonės, verslumo ir MVĮ GD 19/12/2017
Reglamento pasiūlymas
Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS dėl kitoje valstybėje narėje teisėtai parduodamų prekių abipusio pripažinimo
Poveikio vertinimas - SWD(2017)471
Poveikio vertinimo santrauka - SWD(2017)472
Poveikio vertinimo valdybos nuomonė - SEC(2017)541
Poveikio vertinimo valdybos nuomonė - SEC(2017)541
C(2017)8429 Sveikatos ir maisto saugos GD 18/12/2017
Komisijos įgyvendinimo reglamentas
KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) …/... dėl tabako gaminių atsekamumo sistemos sukūrimo ir veikimo techninių standartų
Poveikio vertinimas - SWD(2017)455
Poveikio vertinimo santrauka - SWD(2017)456
Poveikio vertinimo valdybos nuomonė - SEC(2017)531
COM(2017)793 Migracijos ir vidaus reikalų GD 13/12/2017
Reglamento pasiūlymas
Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS dėl ES informacinių sistemų (sienų ir vizų) sąveikumo sistemos sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos sprendimas 2004/512/EB, Reglamentas (EB) Nr. 767/2008, Tarybos sprendimas 2008/633/TVR, Reglamentas (ES) 2016/399 ir Reglamentas (ES) 2017/2226
Poveikio vertinimas - SWD(2017)473
Poveikio vertinimo santrauka - SWD(2017)474
Poveikio vertinimo valdybos nuomonė - SEC(2017)554
Poveikio vertinimo valdybos nuomonė - SEC(2017)554
COM(2017)706 Mokesčių ir muitų sąjungos GD 30/11/2017
Iš dalies pakeistas reglamento pasiūlymas
Pakeistas pasiūlymas TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 904/2010 nuostatos dėl administracinio bendradarbiavimo pridėtinės vertės mokesčio srityje stiprinimo priemonių
Poveikio vertinimas - SWD(2017)428
Poveikio vertinimo santrauka - SWD(2017)429
Poveikio vertinimo valdybos nuomonė - SEC(2017)507
C(2017)7774 Energetikos GD 23/11/2017
Komisijos reglamentas (EBS komitologija)
KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) …/… kuriuo nustatomos elektros energijos balansavimo gairės
Poveikio vertinimo santrauka - SWD(2017)382
Poveikio vertinimas - SWD(2017)383
Poveikio vertinimo valdybos nuomonė - SEC(2017)494
COM(2017)647 Mobilumo ir transporto GD 08/11/2017
Reglamento pasiūlymas
Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1073/2009 dėl bendrųjų patekimo į tarptautinę keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais rinką taisyklių
Poveikio vertinimas - SWD(2017)358
Poveikio vertinimo santrauka - SWD(2017)359
Poveikio vertinimo valdybos nuomonė - SEC(2017)472
Poveikio vertinimo valdybos nuomonė - SEC(2017)472
COM(2017)648 Mobilumo ir transporto GD 08/11/2017
Direktyvos pasiūlymas
Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA kuria iš dalies keičiama Direktyva 92/106/EEB dėl tam tikrų kombinuoto krovinių vežimo tarp valstybių narių tipų bendrų taisyklių nustatymo
Poveikio vertinimas - SWD(2017)362
Poveikio vertinimo santrauka - SWD(2017)363
Poveikio vertinimo valdybos nuomonė - SEC(2017)473
Poveikio vertinimo valdybos nuomonė - SEC(2017)473
COM(2017)653 Mobilumo ir transporto GD 08/11/2017
Direktyvos pasiūlymas
Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA kuria iš dalies keičiama Direktyva 2009/33/EB dėl skatinimo naudoti netaršias ir efektyviai energiją vartojančias kelių transporto priemones
Poveikio vertinimas - SWD(2017)366
Poveikio vertinimo santrauka - SWD(2017)367
Poveikio vertinimo valdybos nuomonė - SEC(2017)475
Poveikio vertinimo valdybos nuomonė - SEC(2017)475

Šiuos paieškos kriterijus atitinkančių dokumentų skaičius: 52
(Rodomas puslapis 1 iš 6)