Navigation path

Luettelo sääntelyntarkastelulautakunnan vaikutustenarvioinneista ja niihin liittyvistä lausunnoista

Sääntelyntarkastelulautakunnan vaikutustenarviointiraportit ja lausunnot julkaistaan komission hyväksymien ehdotusten yhteydessä.

Sääntelyntarkastelulautakunnan lausunnot koskevat vaikutustenarviointiraporttien luonnoksia, jotka voivat poiketa hyväksytyistä raporteista.

Hae ennen vuotta 2017 julkaistuja vaikutustenarviointeja.

Lue lisää vaikutustenarvioinneista ja sääntelyntarkastelulautakunnan roolista.

Hae vaikutustenarviointeja

Hakukriteerejä vastaavia asiakirjoja löytyi: 52
(Sivu 1/6)

Asiakirjan viitenumeroVastaava pääosastoJulkaisupäivä
COM(2017)797 työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden PO 21/12/2017
Direktiiviehdotus
Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI avoimista ja ennakoitavista työoloista Euroopan unionissa
Vaikutustenarviointi - SWD(2017)478
Tiivistelmä vaikutusten arvioinnista - SWD(2017)479
Vaikutustenarviointilautakunnan lausunto - SEC(2017)543
COM(2017)795 sisämarkkinoiden, teollisuuden, yrittäjyyden ja pk-yritystoiminnan PO 19/12/2017
Asetusehdotus
Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS sääntöjen ja menettelyjen vahvistamisesta tuotteita koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön noudattamista ja täytäntöönpanon valvontaa varten sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 305/2011, (EU) N:o 528/2012, (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/426 ja (EU) 2017/1369 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 2004/42/EY, 2009/48/EY, 2010/35/EU, 2013/29/EU, 2013/53/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU, 2014/68/EU ja 2014/90/EU muuttamisesta
Vaikutustenarviointi - SWD(2017)466
Tiivistelmä vaikutusten arvioinnista - SWD(2017)467
Vaikutustenarviointilautakunnan lausunto - SEC(2017)540
Vaikutustenarviointilautakunnan lausunto - SEC(2017)540
COM(2017)796 sisämarkkinoiden, teollisuuden, yrittäjyyden ja pk-yritystoiminnan PO 19/12/2017
Asetusehdotus
Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS toisessa jäsenvaltiossa laillisesti kaupan pidettyjen tavaroiden vastavuoroisesta tunnustamisesta
Vaikutustenarviointi - SWD(2017)471
Tiivistelmä vaikutusten arvioinnista - SWD(2017)472
Vaikutustenarviointilautakunnan lausunto - SEC(2017)541
Vaikutustenarviointilautakunnan lausunto - SEC(2017)541
C(2017)8429 terveyden ja elintarviketurvallisuuden PO 18/12/2017
Komission täytäntöönpanoasetus
KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) …/…, teknisistä standardeista tupakkatuotteiden jäljitettävyysjärjestelmän perustamista ja toimintaa varten
Vaikutustenarviointi - SWD(2017)455
Tiivistelmä vaikutusten arvioinnista - SWD(2017)456
Vaikutustenarviointilautakunnan lausunto - SEC(2017)531
COM(2017)793 muuttoliike- ja sisäasioiden PO 13/12/2017
Asetusehdotus
Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS kehyksen luomisesta EU:n tietojärjestelmien (rajaturvallisuus ja viisumiasiat) yhteentoimivuudelle ja neuvoston päätöksen 2004/512/EY, asetuksen (EY) N:o 767/2008, neuvoston päätöksen 2008/633/YOS, asetuksen (EU) 2016/399 ja asetuksen (EU) 2017/2226 muuttamisesta
Vaikutustenarviointi - SWD(2017)473
Tiivistelmä vaikutusten arvioinnista - SWD(2017)474
Vaikutustenarviointilautakunnan lausunto - SEC(2017)554
Vaikutustenarviointilautakunnan lausunto - SEC(2017)554
COM(2017)706 verotuksen ja tulliliiton PO 30/11/2017
Muutettu asetusehdotus
Muutettu ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EU) N:o 904/2010 muuttamisesta hallinnollista yhteistyötä arvonlisäveron alalla tehostavien toimenpiteiden osalta
Vaikutustenarviointi - SWD(2017)428
Tiivistelmä vaikutusten arvioinnista - SWD(2017)429
Vaikutustenarviointilautakunnan lausunto - SEC(2017)507
C(2017)7774 energian PO 23/11/2017
Komission asetus (komiteamenettely)
KOMISSION ASETUS (EU) …/…, sähköjärjestelmän tasehallintaa koskevista suuntaviivoista
Tiivistelmä vaikutusten arvioinnista - SWD(2017)382
Vaikutustenarviointi - SWD(2017)383
Vaikutustenarviointilautakunnan lausunto - SEC(2017)494
COM(2017)647 liikenteen ja liikkumisen PO 08/11/2017
Asetusehdotus
Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS kansainvälisen linja-autoliikenteen markkinoille pääsyä koskevista yhteisistä säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 1073/2009 muuttamisesta
Vaikutustenarviointi - SWD(2017)358
Tiivistelmä vaikutusten arvioinnista - SWD(2017)359
Vaikutustenarviointilautakunnan lausunto - SEC(2017)472
Vaikutustenarviointilautakunnan lausunto - SEC(2017)472
COM(2017)648 liikenteen ja liikkumisen PO 08/11/2017
Direktiiviehdotus
Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI tietynlaisia jäsenvaltioiden välisiä tavaroiden yhdistettyjä kuljetuksia koskevista yhteisistä säännöistä annetun direktiivin 92/106/ETY muuttamisesta
Vaikutustenarviointi - SWD(2017)362
Tiivistelmä vaikutusten arvioinnista - SWD(2017)363
Vaikutustenarviointilautakunnan lausunto - SEC(2017)473
Vaikutustenarviointilautakunnan lausunto - SEC(2017)473
COM(2017)653 liikenteen ja liikkumisen PO 08/11/2017
Direktiiviehdotus
Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI puhtaiden ja energiatehokkaiden tieliikenteen moottoriajoneuvojen edistämisestä annetun direktiivin 2009/33/EY muuttamisesta
Vaikutustenarviointi - SWD(2017)366
Tiivistelmä vaikutusten arvioinnista - SWD(2017)367
Vaikutustenarviointilautakunnan lausunto - SEC(2017)475
Vaikutustenarviointilautakunnan lausunto - SEC(2017)475

Hakukriteerejä vastaavia asiakirjoja löytyi: 52
(Sivu 1/6)