Navigation path

Õiguskontrollikomitee mõjuhinnangute ja lisatud arvamuste nimekiri

Õiguskontrollikomitee mõju hindamise aruanded ja arvamused avaldatakse koos komisjoni vastuvõetud ettepanekuga.

Õiguskontrollikomitee arvamused käsitlevad mõju hindamise aruannete kavandeid, mis võivad erineda vastuvõetud aruannetest.

Otsi enne 2017. aastat avaldatud mõjuhinnanguid .

Lisateave mõjuhinnnagu impact assessments ja õiguskontrollikomitee kohta.

Otsi mõjuhinnanguid

Otsingukriteeriumidele vastavate dokumentide arv: 52
(Lehekülg 1 / 6)

Dokumendi viitenumberVastutav peadirektoraatAvaldamise kuupäev
COM(2017)797 tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraat 21/12/2017
Direktiivi ettepanek
Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV läbipaistvate ja prognoositavate töötingimuste kohta Euroopa Liidus
Mõjuhinnang - SWD(2017)478
Mõjuhinnangu kokkuvõte - SWD(2017)479
Mõjuhindamiskomitee arvamus - SEC(2017)543
COM(2017)795 finantsstabiilsuse, finantsteenuste ja kapitaliturgude liidu peadirektoraat 19/12/2017
Määruse ettepanek
Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, milles sätestatakse tooteid käsitlevate liidu ühtlustamisõigusaktide järgimise ja täitmise tagamise eeskirjad ja kord ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusi (EL) nr 305/2011, (EL) nr 528/2012, (EL) 2016/424, (EL) 2016/425, (EL) 2016/426 ja (EL) 2017/1369 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 2004/42/EÜ, 2009/48/EÜ, 2010/35/EL, 2013/29/EL, 2013/53/EL, 2014/28/EL, 2014/29/EL, 2014/30/EL, 2014/31/EL, 2014/32/EL, 2014/33/EL, 2014/34/EL, 2014/35/EL, 2014/53/EL, 2014/68/EL ja 2014/90/EL
Mõjuhinnang - SWD(2017)466
Mõjuhinnangu kokkuvõte - SWD(2017)467
Mõjuhindamiskomitee arvamus - SEC(2017)540
Mõjuhindamiskomitee arvamus - SEC(2017)540
COM(2017)796 finantsstabiilsuse, finantsteenuste ja kapitaliturgude liidu peadirektoraat 19/12/2017
Määruse ettepanek
Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS teises liikmesriigis seaduslikult turustatavate kaupade vastastikuse tunnustamise kohta
Mõjuhinnang - SWD(2017)471
Mõjuhinnangu kokkuvõte - SWD(2017)472
Mõjuhindamiskomitee arvamus - SEC(2017)541
Mõjuhindamiskomitee arvamus - SEC(2017)541
C(2017)8429 tervise ja toiduohutuse peadirektoraat 18/12/2017
Komisjoni rakendusmäärus
KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) …/…, tubakatoodete jälgitavussüsteemi loomiseks ja käitamiseks vajalike tehniliste standardite kohta
Mõjuhinnang - SWD(2017)455
Mõjuhinnangu kokkuvõte - SWD(2017)456
Mõjuhindamiskomitee arvamus - SEC(2017)531
COM(2017)793 rände ja siseasjade peadirektoraat 13/12/2017
Määruse ettepanek
Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega luuakse ELi infosüsteemide (piirid ja viisad) koostalitlusvõime raamistik ning muudetakse nõukogu otsust 2004/512/EÜ, määrust (EÜ) nr 767/2008, nõukogu otsust 2008/633/JSK, määrust (EL) 2016/399 ja määrust (EL) 2017/2226
Mõjuhinnang - SWD(2017)473
Mõjuhinnangu kokkuvõte - SWD(2017)474
Mõjuhindamiskomitee arvamus - SEC(2017)554
Mõjuhindamiskomitee arvamus - SEC(2017)554
COM(2017)706 maksunduse ja tolliliidu peadirektoraat 30/11/2017
Muudetud ettepanek määruse kohta
Muudetud ettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EL) nr 904/2010 seoses meetmetega, millega tõhustatakse halduskoostööd käibemaksu valdkonnas
Mõjuhinnang - SWD(2017)428
Mõjuhinnangu kokkuvõte - SWD(2017)429
Mõjuhindamiskomitee arvamus - SEC(2017)507
C(2017)7774 energeetika peadirektoraat 23/11/2017
Komisjoni määrus (EÜ asutamisleping, kaasotsustusmenetlus)
KOMISJONI MÄÄRUS (EL) …/…, millega kehtestatakse elektrisüsteemi tasakaalustamise eeskiri
Mõjuhinnangu kokkuvõte - SWD(2017)382
Mõjuhinnang - SWD(2017)383
Mõjuhindamiskomitee arvamus - SEC(2017)494
COM(2017)647 liikuvuse ja transpordi peadirektoraat 08/11/2017
Määruse ettepanek
Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1073/2009 rahvusvahelisele bussiteenuste turule juurdepääsu käsitlevate ühiseeskirjade kohta
Mõjuhinnang - SWD(2017)358
Mõjuhinnangu kokkuvõte - SWD(2017)359
Mõjuhindamiskomitee arvamus - SEC(2017)472
Mõjuhindamiskomitee arvamus - SEC(2017)472
COM(2017)648 liikuvuse ja transpordi peadirektoraat 08/11/2017
Direktiivi ettepanek
Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 92/106/EMÜ (millega kehtestatakse ühiseeskirjad kaupade teatavate kombineeritud vedude kohta liikmesriikide vahel)
Mõjuhinnang - SWD(2017)362
Mõjuhinnangu kokkuvõte - SWD(2017)363
Mõjuhindamiskomitee arvamus - SEC(2017)473
Mõjuhindamiskomitee arvamus - SEC(2017)473
COM(2017)653 liikuvuse ja transpordi peadirektoraat 08/11/2017
Direktiivi ettepanek
Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2009/33/EÜ keskkonnasõbralike ja energiatõhusate maanteesõidukite edendamise kohta
Mõjuhinnang - SWD(2017)366
Mõjuhinnangu kokkuvõte - SWD(2017)367
Mõjuhindamiskomitee arvamus - SEC(2017)475
Mõjuhindamiskomitee arvamus - SEC(2017)475

Otsingukriteeriumidele vastavate dokumentide arv: 52
(Lehekülg 1 / 6)