Navigation path

Seznam posouzení dopadů a související stanoviska Výboru pro kontrolu regulace

Zprávy o posouzení dopadů a stanoviska Výboru pro kontrolu regulace (RSB) jsou zveřejněny spolu s návrhem přijatým Komisí.

Stanoviska výboru RSB se týkají návrhu zprávy o posouzení dopadů, která se může lišit od té, která byla přijata.

Vyhledat posouzení dopadů zveřejněná před rokem 2017.

Další informace o impact assessments a úloze Výboru pro kontrolu regulace.

Vyhledávání posouzení dopadů

Počet dokumentů odpovídající kritériím vyhledávání: 52
(Zobrazena 1 z 6)

Referenční číslo dokumentuOdpovědné GŘDatum zveřejnění
COM(2017)797 GŘ pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování 21/12/2017
Návrh směrnice
Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské unii
Posouzení dopadů - SWD(2017)478
Souhrn posouzení dopadů - SWD(2017)479
Stanovisko výboru pro posouzení dopadů - SEC(2017)543
COM(2017)795 GŘ pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky 19/12/2017
Návrh nařízení
Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví pravidla a postupy pro dodržování a vymáhání harmonizačních právních předpisů Unie týkajících se výrobků a kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, (EU) č. 528/2012, (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/426 a (EU) 2017/1369 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/42/ES, 2009/48/ES, 2010/35/EU, 2013/29/EU, 2013/53/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU, 2014/68/EU a 2014/90/EU
Posouzení dopadů - SWD(2017)466
Souhrn posouzení dopadů - SWD(2017)467
Stanovisko výboru pro posouzení dopadů - SEC(2017)540
Stanovisko výboru pro posouzení dopadů - SEC(2017)540
COM(2017)796 GŘ pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky 19/12/2017
Návrh nařízení
Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o vzájemném uznávání zboží uvedeného v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě
Posouzení dopadů - SWD(2017)471
Souhrn posouzení dopadů - SWD(2017)472
Stanovisko výboru pro posouzení dopadů - SEC(2017)541
Stanovisko výboru pro posouzení dopadů - SEC(2017)541
C(2017)8429 GŘ pro zdraví a bezpečnost potravin 18/12/2017
Prováděcího nařízení Komise
PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) …/... o technických normách pro zavedení a provoz systému sledovatelnosti tabákových výrobků
Posouzení dopadů - SWD(2017)455
Souhrn posouzení dopadů - SWD(2017)456
Stanovisko výboru pro posouzení dopadů - SEC(2017)531
COM(2017)793 GŘ pro migraci a vnitřní věci 13/12/2017
Návrh nařízení
Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se zřizuje rámec pro interoperabilitu mezi informačními systémy EU (hranice a víza) a mění rozhodnutí Rady 2004/512/ES, nařízení (ES) č. 767/2008, rozhodnutí Rady 2008/633/SVV, nařízení (EU) 2016/399 a nařízení (EU) 2017/2226
Posouzení dopadů - SWD(2017)473
Souhrn posouzení dopadů - SWD(2017)474
Stanovisko výboru pro posouzení dopadů - SEC(2017)554
Stanovisko výboru pro posouzení dopadů - SEC(2017)554
COM(2017)706 GŘ pro daně a celní unii 30/11/2017
Pozměněný návrh nařízení
Pozměněný návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení (EU) č. 904/2010, pokud jde o opatření k posílení správní spolupráce v oblasti daně z přidané hodnoty
Posouzení dopadů - SWD(2017)428
Souhrn posouzení dopadů - SWD(2017)429
Stanovisko výboru pro posouzení dopadů - SEC(2017)507
C(2017)7774 GŘ pro energetiku 23/11/2017
Nařízení Komise (komitologie - Smlouva o založení Evropského společenství)
NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) …/... kterým se stanoví rámcový pokyn pro obchodní zajišťování výkonové rovnováhy v elektroenergetice
Souhrn posouzení dopadů - SWD(2017)382
Posouzení dopadů - SWD(2017)383
Stanovisko výboru pro posouzení dopadů - SEC(2017)494
COM(2017)647 GŘ pro mobilitu a dopravu 08/11/2017
Návrh nařízení
Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 1073/2009 o společných pravidlech pro přístup na mezinárodní trh autokarové a autobusové dopravy
Posouzení dopadů - SWD(2017)358
Souhrn posouzení dopadů - SWD(2017)359
Stanovisko výboru pro posouzení dopadů - SEC(2017)472
Stanovisko výboru pro posouzení dopadů - SEC(2017)472
COM(2017)648 GŘ pro mobilitu a dopravu 08/11/2017
Návrh směrnice
Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterou se mění směrnice Rady 92/106/EHS o zavedení společných pravidel pro určité druhy kombinované přepravy zboží mezi členskými státy
Posouzení dopadů - SWD(2017)362
Souhrn posouzení dopadů - SWD(2017)363
Stanovisko výboru pro posouzení dopadů - SEC(2017)473
Stanovisko výboru pro posouzení dopadů - SEC(2017)473
COM(2017)653 GŘ pro mobilitu a dopravu 08/11/2017
Návrh směrnice
Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterou se mění směrnice 2009/33/EU o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel
Posouzení dopadů - SWD(2017)366
Souhrn posouzení dopadů - SWD(2017)367
Stanovisko výboru pro posouzení dopadů - SEC(2017)475
Stanovisko výboru pro posouzení dopadů - SEC(2017)475

Počet dokumentů odpovídající kritériím vyhledávání: 52
(Zobrazena 1 z 6)