Navigation path

Списък на оценките на въздействието и придружаващите ги становища на Комитета за регулаторен контрол

Оценките на въздействието и становищата на Комитета за регулаторен контрол се публикуват заедно с приетото от Комисията предложение.

Становищата на Комитета за регулаторен контрол се отнасят до проектите на доклади за оценка на въздействието, които могат да се различават от окончателно приетите доклади.

Търсене на оценки на въздействието, публикувани преди 2017 г.

Прочетете повече за оценките на въздействието и за ролята на Комитета за регулаторен контрол.

Търсене на оценки на въздействието

Брой на документи, отговарящ на тези критерии за търсене: 52
(Показване на страница 1 от 6)

Референтен номер на документаКомпетентна ГДДата на публикуване
COM(2017)797 ГД Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване 21/12/2017
Предложение за директива
Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за прозрачни и предвидими условия на труд в Европейския съюз
Оценка на въздействието - SWD(2017)478
Обобщена оценка на въздействието - SWD(2017)479
Становище на Комитета по оценка на въздействието - SEC(2017)543
COM(2017)795 ГД Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП 19/12/2017
Предложение за регламент
Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за определяне на правила и процедури за постигане на съответствие със законодателството на Съюза за хармонизация в областта на продуктите и за неговото прилагане, и за изменение на регламенти (ЕС) № 305/2011, (ЕС) № 528/2012, (ЕС) 2016/424, (ЕС) 2016/425, (ЕС) 2016/426 и (ЕС) 2017/1369 на Европейския парламент и на Съвета и на директиви 2004/42/ЕО, 2009/48/ЕО, 2010/35/ЕС, 2013/29/ЕС, 2013/53/ЕС, 2014/28/ЕС, 2014/29/ЕС, 2014/30/ЕС, 2014/31/ЕС, 2014/32/ЕС, 2014/33/ЕС, 2014/34/ЕС, 2014/35/ЕС, 2014/53/ЕС, 2014/68/ЕС и 2014/90/ЕС на Европейския парламент и на Съвета
Оценка на въздействието - SWD(2017)466
Обобщена оценка на въздействието - SWD(2017)467
Становище на Комитета по оценка на въздействието - SEC(2017)540
Становище на Комитета по оценка на въздействието - SEC(2017)540
COM(2017)796 ГД Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП 19/12/2017
Предложение за регламент
Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно взаимното признаване на стоки, законно пуснати на пазара в друга държава членка
Оценка на въздействието - SWD(2017)471
Обобщена оценка на въздействието - SWD(2017)472
Становище на Комитета по оценка на въздействието - SEC(2017)541
Становище на Комитета по оценка на въздействието - SEC(2017)541
C(2017)8429 ГД Здравеопазване и безопасност на храните 18/12/2017
Регламент за изпълнение на Комисията
РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) .../… НА КОМИСИЯТА относно техническите стандарти за създаването и работата със система за проследяване на тютюневи изделия
Оценка на въздействието - SWD(2017)455
Обобщена оценка на въздействието - SWD(2017)456
Становище на Комитета по оценка на въздействието - SEC(2017)531
COM(2017)793 ГД Миграция и вътрешни работи 13/12/2017
Предложение за регламент
Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за създаване на рамка за оперативна съвместимост между информационните системи на ЕС (граници и визи) и за изменение на Решение 2004/512/ЕО на Съвета, Регламент (ЕО) № 767/2008, Решение 2008/633/ПВР на Съвета, Регламент (ЕС) 2016/399 и Регламент (ЕС) 2017/2226
Оценка на въздействието - SWD(2017)473
Обобщена оценка на въздействието - SWD(2017)474
Становище на Комитета по оценка на въздействието - SEC(2017)554
Становище на Комитета по оценка на въздействието - SEC(2017)554
COM(2017)706 ГД Данъчно облагане и митнически съюз 30/11/2017
Изменено предложение за регламент
Изменено предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕС) № 904/2010 по отношение на мерките за засилване на административното сътрудничество в областта на данъка върху добавената стойност
Оценка на въздействието - SWD(2017)428
Обобщена оценка на въздействието - SWD(2017)429
Становище на Комитета по оценка на въздействието - SEC(2017)507
C(2017)7774 ГД Енергетика 23/11/2017
Регламент на Комисията (ДЕО комитология)
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) .../... НА КОМИСИЯТА за установяване на насоки за електроенергийното балансиране
Обобщена оценка на въздействието - SWD(2017)382
Оценка на въздействието - SWD(2017)383
Становище на Комитета по оценка на въздействието - SEC(2017)494
COM(2017)647 ГД Мобилност и транспорт 08/11/2017
Предложение за регламент
Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕО) № 1073/2009 относно общите правила за достъп до международния пазар на автобусни превози
Оценка на въздействието - SWD(2017)358
Обобщена оценка на въздействието - SWD(2017)359
Становище на Комитета по оценка на въздействието - SEC(2017)472
Становище на Комитета по оценка на въздействието - SEC(2017)472
COM(2017)648 ГД Мобилност и транспорт 08/11/2017
Предложение за директива
Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Директива 92/106/ЕИО относно създаването на общи правила за някои видове комбиниран транспорт на товари между държавите членки
Оценка на въздействието - SWD(2017)362
Обобщена оценка на въздействието - SWD(2017)363
Становище на Комитета по оценка на въздействието - SEC(2017)473
Становище на Комитета по оценка на въздействието - SEC(2017)473
COM(2017)653 ГД Мобилност и транспорт 08/11/2017
Предложение за директива
Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Директива 2009/33/ЕО за насърчаването на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства
Оценка на въздействието - SWD(2017)366
Обобщена оценка на въздействието - SWD(2017)367
Становище на Комитета по оценка на въздействието - SEC(2017)475
Становище на Комитета по оценка на въздействието - SEC(2017)475

Брой на документи, отговарящ на тези критерии за търсене: 52
(Показване на страница 1 от 6)