Navigation path

Lista ocen skutków i towarzyszących im opinii Rady ds. Kontroli Regulacyjnej

Sprawozdania z ocen skutków i opinie Rady ds. Kontroli Regulacyjnej są publikowane razem z wnioskiem przyjętym przez Komisję.

Opinie Rady ds. Kontroli Regulacyjnej dotyczą projektów sprawozdań z ocen skutków, które mogą się różnić od przyjętych wersji.

Szukaj oceny skutków opublikowanej przed 2017 r.

Więcej informacji na temat ocen skutków i roli Rady ds. Kontroli Regulacyjnej.

Wyszukaj oceny skutków

Liczba dokumentów spełniających podane kryteria wyszukiwania: 7
(LWyświetla się strona 1 z 1)

Numer referencyjny dokumentuOdpowiedzialna DGData publikacji
SWD(2018)273 DG ds. Sprawiedliwości i Konsumentów 30/04/2019
Ocena skutków
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE establishing an EU Emergency Travel Document and repealing Decision 96/409/CFSP
C(2019)2902 DG ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności 24/04/2019
Rozporządzenie Komisji (procedura komitetowa TFUE)
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) …/… zmieniające załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 1925/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do izomerów trans kwasów tłuszczowych, innych niż izomery trans kwasów tłuszczowych naturalnie występujące w tłuszczu pochodzenia zwierzęcego
Streszczenie oceny skutków - SWD(2019)161
Ocena skutków - SWD(2019)162
Opinia Rady ds. Ocen Skutków - SEC(2019)187
Opinia Rady ds. Ocen Skutków - SEC(2019)187
C(2019)1955 DG ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP 15/03/2019
Rozporządzenie Komisji (procedura komitetowa TFUE)
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) …/… ustanawiające wymogi dotyczące ekoprojektu dla serwerów i produktów do przechowywania danych zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE oraz zmieniające rozporządzenie Komisji (UE) nr 617/2013
Streszczenie oceny skutków - SWD(2019)105
Ocena skutków - SWD(2019)106
Opinia Rady ds. Ocen Skutków - SEC(2019)149
Opinia Rady ds. Ocen Skutków - SEC(2019)149
C(2019)1789 DG ds. Mobilności i Transportu 13/03/2019
Rozporządzenie delegowane Komisji
ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) …/… uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/40/UE w odniesieniu do wdrażania i eksploatacji współpracujących inteligentnych systemów transportowych
Streszczenie oceny skutków - SWD(2019)95
Ocena skutków - SWD(2019)96
Opinia Rady ds. Ocen Skutków - SEC(2019)100
Opinia Rady ds. Ocen Skutków - SEC(2019)100
Opinia Rady ds. Ocen Skutków - SEC(2019)100
Opinia Rady ds. Ocen Skutków - SEC(2019)100
C(2019)1492 DG ds. Działań w dziedzinie Klimatu 26/02/2019
Rozporządzenie delegowane Komisji
ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) …/… uzupełniające dyrektywę 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do działania funduszu innowacyjnego
Ocena skutków - SWD(2019)85
Streszczenie oceny skutków - SWD(2019)86
Opinia Rady ds. Ocen Skutków - SEC(2019)87
Opinia Rady ds. Ocen Skutków - SEC(2019)87
C(2019)930 DG ds. Działań w dziedzinie Klimatu 15/02/2019
Decyzja delegowana Komisji
DECYZJA DELEGOWANA KOMISJI (UE) …/… uzupełniająca dyrektywę 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie wskazania sektorów i podsektorów uznanych za narażone na ryzyko ucieczki emisji w okresie 2021–2030
Streszczenie oceny skutków - SWD(2019)21
Ocena skutków - SWD(2019)22
Opinia Rady ds. Ocen Skutków - SEC(2019)86
Opinia Rady ds. Ocen Skutków - SEC(2019)86
Opinia Rady ds. Ocen Skutków - SEC(2019)86
COM(2019)38 DG ds. Działań w dziedzinie Klimatu 04/02/2019
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie (UE) 2015/757 w celu właściwego uwzględnienia globalnego systemu gromadzenia danych na temat zużycia paliwa olejowego przez statki
Ocena skutków - SWD(2019)10
Streszczenie oceny skutków - SWD(2019)11
Opinia Rady ds. Ocen Skutków - SEC(2019)20
Opinia Rady ds. Ocen Skutków - SEC(2019)20

Liczba dokumentów spełniających podane kryteria wyszukiwania: 7
(LWyświetla się strona 1 z 1)