Navigation path

Ietekmes novērtējumu saraksts un attiecīgie Regulējuma kontroles padomes atzinumi

Ietekmes novērtējuma ziņojumus un Regulējuma kontroles padomes atzinumus publicē kopā ar Komisijas pieņemto priekšlikumu.

Regulējuma kontroles padomes atzinumi ir par ietekmes novērtējuma ziņojumu projektiem, kas var atšķirties no pieņemtajiem ziņojumiem.

Te atrodami pirms 2015. gada publicētie ietekmes novērtējumi.

Lasiet vairāk par impact assessments un Regulējuma kontroles padomes lomu.

Meklēt ietekmes novērtējumus

Ietekmes novērtējuma ziņojumus un Regulējuma kontroles padomes atzinumus publicē kopā ar Komisijas pieņemto priekšlikumu.

Regulējuma kontroles padomes atzinumi ir par ietekmes novērtējuma ziņojumu projektiem, kas var atšķirties no pieņemtajiem ziņojumiem.

Te atrodami pirms 2017. gada publicētie ietekmes novērtējumi.

Lasiet vairāk par impact assessments un Regulējuma kontroles padomes lomu.

Meklēt ietekmes novērtējumus

Šiem meklēšanas kritērijiem atbilstošo dokumentu skaits: 7
(Rāda 1. lpp. no kopumā 1 lpp.)

Dokumenta atsauces numursAtbildīgais ģenerāldirektorātsPublicēšanas datums
SWD(2018)273 Tiesiskuma un patērētāju ĢD 30/04/2019
Ietekmes novērtējums
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE establishing an EU Emergency Travel Document and repealing Decision 96/409/CFSP
C(2019)2902 Veselības un pārtikas nekaitīguma ĢD 24/04/2019
Komisijas regula (EKL komiteju procedūra)
KOMISIJAS REGULA (ES) …/.. ar ko attiecībā uz transtaukskābēm, kuras nav dzīvnieku izcelsmes taukos dabiski esošas transtaukskābes, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1925/2006 III pielikumu
Ietekmes novērtējuma kopsavilkums - SWD(2019)161
Ietekmes novērtējums - SWD(2019)162
Ietekmes novērtējuma padomes atzinums - SEC(2019)187
Ietekmes novērtējuma padomes atzinums - SEC(2019)187
C(2019)1955 Iekšējā tirgus, rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU ĢD 15/03/2019
Komisijas regula (EKL komiteju procedūra)
KOMISIJAS REGULA (ES) …/.. ar ko nosaka ekodizaina prasības serveriem un datu glabāšanas ražojumiem atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2009/125/EK un groza Komisijas Regulu (ES) Nr. 617/2013
Ietekmes novērtējuma kopsavilkums - SWD(2019)105
Ietekmes novērtējums - SWD(2019)106
Ietekmes novērtējuma padomes atzinums - SEC(2019)149
Ietekmes novērtējuma padomes atzinums - SEC(2019)149
C(2019)1789 Mobilitātes un transporta ĢD 13/03/2019
Komisijas deleģētā regula
KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) …/.. kas attiecībā uz sadarbīgu intelektisku transporta sistēmu ieviešanu un izmantošanu papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/40/ES
Ietekmes novērtējuma kopsavilkums - SWD(2019)95
Ietekmes novērtējums - SWD(2019)96
Ietekmes novērtējuma padomes atzinums - SEC(2019)100
Ietekmes novērtējuma padomes atzinums - SEC(2019)100
Ietekmes novērtējuma padomes atzinums - SEC(2019)100
Ietekmes novērtējuma padomes atzinums - SEC(2019)100
C(2019)1492 Klimata politikas ĢD 26/02/2019
Komisijas deleģētā regula
KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) …/.. ar ko attiecībā uz Inovāciju fonda darbību papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK
Ietekmes novērtējums - SWD(2019)85
Ietekmes novērtējuma kopsavilkums - SWD(2019)86
Ietekmes novērtējuma padomes atzinums - SEC(2019)87
Ietekmes novērtējuma padomes atzinums - SEC(2019)87
C(2019)930 Klimata politikas ĢD 15/02/2019
Komisijas deleģētais lēmums
KOMISIJAS DELEĢĒTAIS LĒMUMS (ES) …/.. ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK, 2021.–2030. gada periodam nosakot sarakstu ar nozarēm un apakšnozarēm, kuras uzskatāmas par pakļautām oglekļa emisiju pārvirzes riskam
Ietekmes novērtējuma kopsavilkums - SWD(2019)21
Ietekmes novērtējums - SWD(2019)22
Ietekmes novērtējuma padomes atzinums - SEC(2019)86
Ietekmes novērtējuma padomes atzinums - SEC(2019)86
Ietekmes novērtējuma padomes atzinums - SEC(2019)86
COM(2019)38 Klimata politikas ĢD 04/02/2019
Regulas priekšlikums
Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko groza Regulu (ES) 2015/757, lai pienācīgi ņemtu vērā kuģu degvieleļļas patēriņa datu vākšanas globālo sistēmu
Ietekmes novērtējums - SWD(2019)10
Ietekmes novērtējuma kopsavilkums - SWD(2019)11
Ietekmes novērtējuma padomes atzinums - SEC(2019)20
Ietekmes novērtējuma padomes atzinums - SEC(2019)20

Šiem meklēšanas kritērijiem atbilstošo dokumentu skaits: 7
(Rāda 1. lpp. no kopumā 1 lpp.)