Navigation path

Списък на оценките на въздействието и придружаващите ги становища на Комитета за регулаторен контрол

Оценките на въздействието и становищата на Комитета за регулаторен контрол се публикуват заедно с приетото от Комисията предложение.

Становищата на Комитета за регулаторен контрол се отнасят до проектите на доклади за оценка на въздействието, които могат да се различават от окончателно приетите доклади.

Търсене на оценки на въздействието, публикувани преди 2017 г.

Прочетете повече за оценките на въздействието и за ролята на Комитета за регулаторен контрол.

Търсене на оценки на въздействието

Брой на документи, отговарящ на тези критерии за търсене: 8
(Показване на страница 1 от 1)

Референтен номер на документаКомпетентна ГДДата на публикуване
COM(2019)331 ГД Образование и култура 11/07/2019
Предложение за регламент
Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно Европейския институт за иновации и технологии (преработен текст)
Оценка на въздействието - SWD(2019)330
Обобщена оценка на въздействието - SWD(2019)331
Становище на Комитета по оценка на въздействието - SEC(2019)275
Становище на Комитета по оценка на въздействието - SEC(2019)275
SWD(2018)273 ГД Правосъдие и потребители 30/04/2019
Оценка на въздействието
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE establishing an EU Emergency Travel Document and repealing Decision 96/409/CFSP
C(2019)2902 ГД Здравеопазване и безопасност на храните 24/04/2019
Регламент на Комисията (ДЕО комитология)
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) .../... НА КОМИСИЯТА за изменение на приложение III към Регламент (ЕО) № 1925/2006 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на трансмастните киселини, различни от трансмастните киселини, които естествено се срещат в мазнини от животински произход
Обобщена оценка на въздействието - SWD(2019)161
Оценка на въздействието - SWD(2019)162
Становище на Комитета по оценка на въздействието - SEC(2019)187
Становище на Комитета по оценка на въздействието - SEC(2019)187
C(2019)1955 ГД Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП 15/03/2019
Регламент на Комисията (ДЕО комитология)
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) .../... НА КОМИСИЯТА за определяне на изисквания за екопроектиране на сървъри и продукти за съхранение на данни съгласно Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за изменение на Регламент (ЕС) № 617/2013 на Комисията
Обобщена оценка на въздействието - SWD(2019)105
Оценка на въздействието - SWD(2019)106
Становище на Комитета по оценка на въздействието - SEC(2019)149
Становище на Комитета по оценка на въздействието - SEC(2019)149
C(2019)1789 ГД Мобилност и транспорт 13/03/2019
Делегиран регламент на Комисията
ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) .../... НА КОМИСИЯТА за допълване на Директива 2010/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на внедряването и експлоатацията на съвместни интелигентни транспортни системи
Обобщена оценка на въздействието - SWD(2019)95
Оценка на въздействието - SWD(2019)96
Становище на Комитета по оценка на въздействието - SEC(2019)100
Становище на Комитета по оценка на въздействието - SEC(2019)100
Становище на Комитета по оценка на въздействието - SEC(2019)100
Становище на Комитета по оценка на въздействието - SEC(2019)100
C(2019)1492 ГД Действия по климата 26/02/2019
Делегиран регламент на Комисията
ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) .../... НА КОМИСИЯТА за допълнение на Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на функционирането на Фонда за иновации
Оценка на въздействието - SWD(2019)85
Обобщена оценка на въздействието - SWD(2019)86
Становище на Комитета по оценка на въздействието - SEC(2019)87
Становище на Комитета по оценка на въздействието - SEC(2019)87
C(2019)930 ГД Действия по климата 15/02/2019
Делегирано решение на Комисията
ДЕЛЕГИРАНО РЕШЕНИЕ (EC) …/… НА КОМИСИЯТА за допълнение на Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на определянето на отраслите и подотраслите, за които се счита, че са изложени на риск от изместване на въглеродни емисии, за периода 2021—2030 година
Обобщена оценка на въздействието - SWD(2019)21
Оценка на въздействието - SWD(2019)22
Становище на Комитета по оценка на въздействието - SEC(2019)86
Становище на Комитета по оценка на въздействието - SEC(2019)86
Становище на Комитета по оценка на въздействието - SEC(2019)86
COM(2019)38 ГД Действия по климата 04/02/2019
Предложение за регламент
Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕС) 2015/757 с цел подходящо съобразяване с глобалната система за събиране на данни за консумацията на гориво от корабите
Оценка на въздействието - SWD(2019)10
Обобщена оценка на въздействието - SWD(2019)11
Становище на Комитета по оценка на въздействието - SEC(2019)20
Становище на Комитета по оценка на въздействието - SEC(2019)20

Брой на документи, отговарящ на тези критерии за търсене: 8
(Показване на страница 1 от 1)