Navigation path

Jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów Komisji?

  • Uwaga: niektóre dokumenty Komisji mogą być objęte, w całości lub częściowo, wyjątkami od publicznego dostępu, o których mowa w rozporządzeniu nr 1049/2001. Ogólne domniemanie wyjątku od publicznego dostępu zostało w niektórych przypadkach uznane przez sądy unijne i może dla Komisji stanowić podstawę do odmowy dostępu, w szczególności w odniesieniu do dokumentów stanowiących część następujących procedur: toczących się postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, postępowań w sprawie pomocy państwa, dochodzeń w sprawie połączeń i karteli, toczących się spraw sądowych, ofert złożonych przez oferentów, wymiany informacji z krajowymi organami ochrony konkurencji oraz dochodzeń prowadzonych przez OLAF.
  • Przetwarzanie wszystkich danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami oraz wymogami rozporządzenia o ochronie danych (WE) 2018/1725.
  • Zastrzegamy sobie prawo do odmowy rozpatrzenia wniosku w przypadku podania w powyższym formularzu elektronicznym niepełnych lub nieprawidłowych danych.
  • W przypadku wątpliwości dotyczących tożsamości zastrzegamy sobie prawo do zażądania przedstawienia kopii ważnego dokumentu tożsamości.

Rejestr zawiera odesłania zarówno do opublikowanych, jak i nieopublikowanych dokumentów Komisji opracowanych po 1 stycznia 2001 r.

W przypadku opublikowanych dokumentów podany jest link do ich pełnego tekstu zamieszczonego w bazie EUR-Lex, która zawiera akty prawne w przygotowaniu (dokumenty COM), teksty obowiązujących aktów prawnych, jak również Dzienniki Urzędowe Unii Europejskiej od 1998 r.

Aby otrzymać kopię nieopublikowanego dokumentu figurującego w rejestrze, należy zaznaczyć okienko znajdujące się pod numerem referencyjnym dokumentu, wypełnić formularz elektroniczny i przesłać go do nas. Zawsze należy jednak zacząć od funkcji wyszukiwania w rejestrze.

Jeżeli nie znajdą Państwo w rejestrze szukanego dokumentu, można wypełnić i wysłać do nas inny formularz zawierający opis szukanego dokumentu.

Wszystkie dane osobowe przekazywane Komisji przetwarzane są zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2018/1725 o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych.