Navigation path

Wijze van indiening van een aanvraag om toegang tot documenten van de Commissie

  • De documenten van de Commissie kunnen geheel of gedeeltelijk onder de in Verordening (EG) nr. 1049/2001 vastgelegde uitzonderingen op de toegang van het publiek tot documenten vallen. In bepaalde gevallen hebben de rechterlijke instanties van de EU een algemene aanname van niet-toegankelijkheid erkend op grond waarvan de Commissie de toegang kan weigeren, met name tot documenten die betrekking hebben op lopende inbreuk , staatssteun , fusie en kartelonderzoeken en lopende rechtszaken, offertes van inschrijvers op een aanbesteding, correspondentie met nationale mededingingsautoriteiten en onderzoeken van OLAF.
  • Al uw gegevens worden verwerkt overeenkomstig de bepalingen en eisen van Verordening (EU) 2018/1725 over gegevensbescherming.
  • Wij behouden ons het recht voor behandeling van uw verzoek te weigeren indien bovenstaand elektronisch formulier onvolledig of onjuist is ingevuld.
  • Bij twijfel over uw identiteit kunnen wij u verzoeken om toezending van een geldig identiteitsdocument.

Het register bevat referenties naar documenten van de Commissie (al dan niet gepubliceerd) die dateren van 1 januari 2001 of later.

In geval van een gepubliceerd document verwijst een link naar de volledige tekst, bijvoorbeeld in de database EUR-Lex, waarin de wettelijke besluiten en voorbereidende documenten (COM-documenten), de geldende wetgeving en het Publicatieblad sinds 1998 zijn opgenomen.

Om een kopie te krijgen van een niet gepubliceerd document in het register, dient u te klikken op het vakje onder de referentie van het document en vervolgens het online-aanvraagformulier in te vullen en in te zenden. In beide gevallen kunt u het best met een zoekopdracht in het register beginnen.

Als u het gezochte document niet vindt, kunt u het in een ander formulier omschrijven en ons dit toesturen.

Alle persoonsgegevens die u aan de Commissie meedeelt, worden strikt behandeld volgens de bepalingen van Verordening (EU) 2018/1725 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens.