Navigation path

How to request access to Commission documents

  • Upozorňujeme, že na niektoré dokumenty Komisie sa môžu úplne alebo čiastočne vzťahovať výnimky, pokiaľ ide o prístup verejnosti vymedzený v nariadení č. 1049/2001. Súdy Európskej únie uznali, že v prípade niektorých dokumentov platí všeobecný predpoklad, že nie sú verejne prístupné, a Komisia k nim môže odoprieť prístup. Týka sa to najmä dokumentov v rámci týchto postupov: prebiehajúce prípady porušenia povinnosti, štátna pomoc, vyšetrovanie fúzií a kartelov a prebiehajúce súdne spory, ponuky uchádzačov, výmeny názorov s vnútroštátnymi orgánmi na ochranu hospodárskej súťaže a vyšetrovania úradu OLAF.
  • So všetkými vašimi údajmi sa zaobchádza v súlade s ustanoveniami a požiadavkami nariadenia o ochrane údajov (EÚ) č. 2018/1725.
  • V prípade uvedenia neúplných alebo nesprávnych údajov v elektronickom formulári si vyhradzujeme právo odmietnuť vybavenie vašej žiadosti.
  • V prípade pochybností o vašej totožnosti si vyhradzujeme právo požiadať vás o zaslanie kópie platného dokladu totožnosti.

Register obsahuje odkazy na dokumenty Komisie (uverejnené a neuverejnené) vypracované po 1. januári 2001.

V prípade, že dokument už bol uverejnený, prostredníctvom odkazu sa dostanete na jeho úplné znenie, ktoré sa nachádza napríklad v databáze EUR-Lex. Táto databáza obsahuje návrhy právnych predpisov (dokumenty COM), texty platných právnych predpisov, ako aj vydania Úradného vestníka Únie od roku 1998.

V prípade, že chcete získať kópiu dokumentu, ktorý nie je uverejnený v registri, musíte kliknúť na ikonku zobrazenú pod odkazom na dokument, vyplniť online formulár a poslať nám ho. V každom prípade je vhodné začať vyhľadávaním v registri.

Ak nenájdete dokument, ktorý hľadáte v registri, môžete vyplniť ďalší formulár, v ktorom skôr ako nás budete kontaktovať, opíšete hľadaný dokument.

So všetkými osobnými údajmi, ktoré Komisii oznámite, sa zaobchádza prísne v súlade s pravidlami stanovenými v nariadení (EÚ) 2018/1725 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov.