Navigation path

Conas iarratas a chur isteach chun rochtain a fháil ar dhoiciméid an Choimisiúin

  • Tabhair do d’aire go bhféadfadh sé go bhfuil roinnt doiciméad de chuid an Choimisiún ann atá ag teacht, go hiomlán nó go páirteach, faoi na heisceachtaí ar rochtain phoiblí a shainítear i Rialachán 1049/2001. I gcásanna áirithe, tá sé aitheanta ag Cúirteanna an Aontais go bhfuil toimhde ghinearálta ann maidir le neamhrochtain, agus féadfaidh an Coimisiún leas a bhaint as sin chun rochtain a dhiúltú, go háirithe i gcás doiciméid a bhaineann leis na nósanna imeachta seo a leanas: cásanna maidir le sárú atá ar feitheamh, státchabhair, imscrúduithe ar chumaisc agus ar chairtéil agus cásanna cúirte atá ar feitheamh, tairiscintí arna ndéanamh ag tairgeoirí, cumarsáid le húdaráis náisiúnta iomaíochta agus imscrúduithe de chuid OLAF.
  • Láimhseáiltear do chuid sonraí uile i gcomhréir le forálacha agus ceanglais Rialachán (AE) 2018/1725 maidir le cosaint sonraí.
  • Tá sé de cheart againn diúltiú d'iarraidh a phróiseáil má tá sonraí in easnamh nó má tá siad míchruinn san fhoirm leictreonach thuas.
  • Tá sé de cheart againn a iarraidh ort cóip de dhoiciméad a chruthaíonn do chéannacht (pas, cárta aitheantais, ceadúnas tiomána) a sheoladh chugainn, i gcás amhrais i ndáil le do chéannacht.

Is é atá sa chlár doiciméad seo tagairtí do dhoiciméid (fhoilsithe agus neamhfhoilsithe) de chuid an Choimisiúin a ullmhaíodh ón 1 Eanáir 2001 ar aghaidh.

I gcás na ndoiciméad atá foilsithe, cuirtear nasc le téacs iomlán an doiciméid ar fáil, m.sh. i mbunachar sonraí EUR-Lex, bunachar ina bhfuil an reachtaíocht atá á hullmhú (doiciméid COM), an reachtaíocht atá i bhfeidhm, agus Irisí Oifigiúla an Aontais Eorpaigh ón mbliain 1998 ar aghaidh.

Má theastaíonn cóip uait de dhoiciméad (nach bhfuil foilsithe) atá liostaithe sa chlár, beidh ort cliceáil ar an mbosca thíos faoi uimhir thagartha an doiciméid, an fhoirm a líonadh agus í a sheoladh chugainn. Ar chaoi ar bith, beidh ort cuardach a dhéanamh sa chlár i dtosach.

Mura n-éiríonn leat an doiciméad atá uait a aimsiú, is féidir foirm eile a líonadh, ina mbeidh ort cur síos a dhéanamh ar an doiciméad atá uait agus an fhoirm a chur ar aghaidh chugainn.

Déantar na sonraí pearsanta go léir a sheoltar chuig an gCoimisiún a láimhseáil de réir fhorálacha Rialachán (AE) 2018/1725 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil.