Navigation path

Kuidas taotleda juurdepääsu komisjoni dokumentidele

  • Juhime tähelepanu sellele, et mõnede komisjoni dokumentide või nende teatavate osade suhtes võivad kehtida määruses 1049/2001 määratletud erandid, mis puudutavad üldsuse juurdepääsu dokumentidele. Mõningatel juhtudel on ELi kohtud tunnustanud üldist juurdepääsukeeldu ning komisjon võib seda kasutada juurdepääsu keelamiseks, eriti järgmistes menetlustes kasutatavate dokumentide puhul: pooleli olevad rikkumismenetlused, riigiabimenetlused, ühinemiste ja kartellide uurimine, pooleliolevad kohtuasjad, hankemenetluses osalejate pakkumused, teabevahetus riikide konkurentsiasutustega ja OLAFi uurimised.
  • Kõiki teie andmeid töödeldakse kooskõlas andmekaitsemääruse (EL) 2018/1725 sätete ja nõuetega.
  • Jätame endale õiguse keelduda teie taotluse menetlemisest, kui eespool toodud elektroonilises vormis on esitatud ebatäielikud või ebaõiged andmed.
  • Jätame endale õiguse nõuda kehtiva isikut tõendava dokumendi edastamist, kui meil on kahtlusi teie isikusamasuse osas.

Register hõlmab viiteid komisjoni (avaldatud ja avaldamata) dokumentidele, mis on koostatud pärast 1. jaanuari 2001.

Kui dokument on juba avaldatud, esitatakse viide selle tervikteksti juurde, mille võib leida näiteks EUR-Lexi andmebaasist, mis sisaldab ettevalmistamisel olevaid õigusakte (COM dokumendid), kehtivate õigusaktide tekste ning Euroopa Liidu Teataja numbreid, mis on avaldatud pärast 1998. aastat.

Selleks et saada registrisse kantud avaldamata dokumendi koopia, klõpsake dokumendi viitenumbri all oleval väikesel kastil, täitke elektrooniline vorm ja saatke see meile. Esimene samm on siiski alati otsing registris.

Kui Te ei leia registris otsitavat dokumenti, võite täita teise vormi, milles saatekirjeldada otsitavat dokumenti, enne kui Te selle meile saadate.

Kõiki komisjonile edastatavaid isikuandmeid töödeldakse täielikus kooskõlas määrusega (EL) 2018/1725 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta.