Navigation path

Jak požádat opřístup k dokumentům Komise

  • Upozorňujeme, že na některé dokumenty Komise nebo jejich části se mohou vztahovat výjimky z přístupu veřejnosti vymezené nařízením č. 1049/2001. V některých případech byla soudy EU uznána obecná domněnka nepřístupnosti, která může být Komisí použita k odepření přístupu zejména k dokumentům, jež jsou součástí následujících postupů: probíhajících řízení o nesplnění povinnosti; státní podpory; šetření a probíhajících soudních řízení týkajících se spojování a kartelů; nabídek předložených uchazeči v rámci nabídkových řízení; výměn informací s vnitrostátními orgány pro hospodářskou soutěž a vyšetřování úřadu OLAF.
  • Všechny vaše údaje se zpracovávají v souladu s ustanoveními a požadavky nařízení (EU) 2018/1725 o ochraně údajů.
  • V případě neúplných nebo nesprávných údajů ve výše uvedeném elektronickém formuláři si vyhrazujeme právo zamítnout vyřízení Vaší žádosti.
  • V případě pochybností ohledně Vaší totožnosti si vyhrazujeme právo požádat o předložení kopie platného průkazu totožnosti.

Rejstøík obsahuje odkazy na dokumenty Komise (zveøejnìné i nezveøejnìné), které byly vytvoøeny od 1. ledna 2001.

V pøípadì již zveøejnìného dokumentu se odkazuje na celé znìní textu, napøíklad v databázi EUR-Lex, která obsahuje návrhy právních pøedpisù (dokumenty KOM, COM), texty platných právních aktù a všechna vydání Úøedního vìstníku od roku 1998.

Pokud však chcete získat kopii dokumentu, který nebyl zveøejnìn, musíte kliknout na rámeèek pod odkazem na dokument, vyplnit elektronický formuláø a odeslat nám ho. Vždy je však nejlepší zaèít nejprve vyhledáváním v rejstøíku.

Pokud hledaný dokument v rejstøíku nenajdete, vyplòte pøíslušný formuláø, ve kterém popíšete hledaný dokument, a odešlete nám ho.

Se všemi osobními údaji, které Komisi sdělíte, je nakládáno zcela v souladu s nařízením (EU) 2018/1725 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.