Navigation path

Leathanach Baile

Faoi Airteagal 15 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, tá ceart rochtana ar dhoiciméid Pharlaimint na hEorpa, ar dhoiciméid na Comhairle agus ar dhoiciméid an Choimisiúin ag saoránaigh an AE agus ag daoine a bhfuil cónaí orthu i mBallstáit an AE. I Rialachán (CE) Uimh. 1049/2001 maidir le rochtain phoiblí ar dhoiciméid na dtrí institiúid sin, leagtar síos na prionsabail ghinearálta agus na teorainneacha a bhaineann leis an gceart rochtana sin.

Chun cabhrú le saoránaigh feidhm a bhaint as a gcearta, foráiltear sa Rialachán sin go bhfuil ar gach ceann de na trí institiúid sin clár doiciméad a chur ar fáil i bhfoirm leictreonach.

Chinn an Coimisiún, dá bhrí sin, clár a chruthú ina mbeadh, ar an gcéad dul síos, cineálacha éagsúla doiciméad, go háirithe na doiciméid reachtacha a ngabhann na cóid COM, C agus SEC leo, agus cineálacha eile doiciméad, m.sh. cláir oibre agus miontuairiscí chruinnithe an Choimisiúin.

Níl sa chlár seo ach tagairtí do dhoiciméid a ullmhaíodh ón 1 Eanáir 2001 ar aghaidh. Cuirfear cineálacha eile doiciméad leis an gclár de réir a chéile.

Tá an clár doiciméad seo ann sa bhreis ar bhunachar sonraí na nósanna imeachta idirinstitiúideacha, is é sin EurLex, bunachar inar féidir cuardach a dhéanamh ar dhoiciméid a d'ullmhaigh na hinstitiúidí nuair a bhí reachtaíocht an Chomhphobail á dréachtú.

Is é is aidhm leis an gclár doiciméad seo an pobal a chur ar an eolas faoi na doiciméid is tábhachtaí a d'ullmhaigh an Coimisiún. Níl an ceart rochtana teoranta do na doiciméid atá liostaithe sa chlár seo amháin; is féidir doiciméid eile nach bhfuil liostaithe sa chlár a rochtain freisin. Ina theannta sin, ní fhágann an ceart rochtana ar na doiciméid sa liosta seo nach féidir iarratas ar rochtain ar cheann de na doiciméid sin a dhiúltú. Is féidir rochtain a dhiúltú dá bhfágfadh nochtadh an doiciméid sin go bhféadfaí dochar a dhéanamh do leasanna poiblí nó príobháideacha atá cosanta faoi na heisceachtaí atá luaite in Airteagal 4 den Rialachán.

Seo an t-eolas a thugtar faoi gach doiciméad:

  • cód aitheantóra nó uimhir thagartha,
  • teideal an doiciméid sna teangacha ina bhfuil sé ar fáil,
  • dáta an doiciméid,
  • na teangacha ina bhfuil an doiciméad ar fáil,
  • an tseirbhís a bhí freagrach as dréachtú an doiciméid.