Pogosta vprašanja

Kaj je komitologija?
Kaj so „komitološki odbori“?
Kako nastanejo odbori?
Kako delujejo odbori?
Katere postopke uporabljajo odbori?
Kakšna je vloga Evropskega parlamenta in Sveta?
Kaj je odbor za pritožbe?
Kaj vsebuje register komitologije?
Kaj je zahtevek za dokument?
Kdo vodi podatke o odborih?
Kdo upravlja register komitologije?

Kaj je komitologija?

Izraz „komitologija“ označuje postopek, po katerem Evropska komisija svoja izvedbena pooblastila, ki ji jih podeli zakonodajalec, uresničuje s pomočjo odborov, ki jih sestavljajo predstavniki držav članic EU.

Ti „komitološki odbori“ dajo mnenje o osnutkih izvedbenih aktov, ki jih pripravijo službe Komisije.

Uredba (EU) št. 182/2011 External Link Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (se uporablja od 1. marca 2011).

Kaj so „komitološki odbori“?

„Komitološki odbori“ pomagajo Evropski komisiji pri uresničevanju njenih izvedbenih pooblastil s pripravo mnenja o osnutkih izvedbenih aktov, preden so ti akti sprejeti.

Odbore sestavljajo predstavniki vseh držav članic EU, predseduje pa jim predstavnik Komisije.

Kako nastanejo odbori?

Odbori se ustanovijo na podlagi uredb, direktiv ali odločb zakonodajalca EU („temeljni pravni akti“) za pomoč Komisiji pri uresničevanju njenih izvedbenih pooblastil.

Temeljni pravni akt določi vsebino in obseg izvedbenih pooblastil in opredeli vrsto postopka komitologije, ki se uporablja za vsak posamezen primer.

Kako delujejo odbori?

Vsak odbor sprejme svoj poslovnik na podlagi standardnega poslovnika External Link, ki ga je sprejela Komisija.

Večina odborov se sestane večkrat letno v prostorih Komisije (običajno v Bruslju).

Pred vsako sejo Komisija nacionalnim organom pošlje vabilo, dnevni red in osnutek izvedbenega akta. Po seji Komisija v registru komitologije objavi zapis glasovanja in povzetek zapisnika seje.

Katere postopke uporabljajo odbori?

Uredba o komitologiji določa dva postopka. Glede na naravo izvedbenih pooblastil zakonodajalec EU v temeljnem pravnem aktu določi, kateri postopek bo uporabil odbor:

  • postopek pregledaali
  • svetovalni postopek.

Še vedno se uporablja tudi regulativni postopek s pregledom, ki ga ureja člen 5a Sklepa o komitologiji External Link iz leta 1999 (spremenjen leta 2006), in sicer za vse temeljne pravne akte, ki se nanj sklicujejo.

Kakšna je vloga Evropskega parlamenta in Sveta?

Komisijo pri uresničevanju njenih izvedbenih pooblastil lahko nadzorujejo samo države članice. Evropski parlament in Svet imata za vse postopke splošno pravico dostopa do informacij v zvezi z delom odborov in pravico do nadzora osnutkov izvedbenih aktov, ki temeljijo na zakonodaji, o kateri skupaj odločata Parlament in Svet (tj. v rednem zakonodajnem postopku External Link).

Kaj je odbor za pritožbe?

V nekaterih posebnih primerih lahko Komisija osnutek izvedbenega akta pošlje odboru za pritožbe (zlasti kadar je odbor, ki je obravnaval osnutek v skladu s temeljnim pravnih aktom, glasoval proti osnutku).

Odboru za pritožbe predseduje Komisija. Spada med komitološke odbore, vendar so v njem višji predstavniki državnih uprav. Odbor omogoča ponovno razpravo o osnutku izvedbenega akta oziroma morebitne popravke osnutka.

Kaj vsebuje register komitologije?

Register komitologije vsebuje imena vseh komitoloških odborov ter informacije in dokumente v zvezi z delom posameznega odbora.

V registru boste našli:

  • dnevne rede sej odborov;
  • osnutke izvedbenih aktov, predložene odborom (če osnutki še niso javni, je navedena samo referenčna oznaka);
  • rezultate glasovanja;
  • povzetke zapisnikov sej in imena organov, ki zastopajo države članice;
  • druge pomembne dokumente, o katerih razpravljajo odbori.

Dokumente sej pred letom 2008 boste našli v arhivu prejšnjega registra komitologije.

Večino dokumentov je možno prenesti neposredno iz registra.

Kaj je zahtevek za dokument?

Vse dokumente, ki niso neposredno dostopni v registru, lahko zahtevate s posebnim obrazcem.

Zahtevek bo posredovan odgovorni službi Komisije. Odgovor boste prejeli po elektronski pošti, sporočilu pa bo ponavadi priložen tudi zahtevani dokument.

Več o pravici vpogleda v dokumente External Link

Kdo vodi podatke o odborih?

Služba Komisije, ki deluje kot tajništvo odbora, zbira podatke o:

  • temeljnih pravnih aktih, ki bodo izvedeni;
  • povezavi z zbirko EurLex (podatkovna zbirka zakonodaje);
  • vrsti uporabljenega postopka v odboru.

Podatke preverja Generalni sekretariat (enota, pristojna za institucionalne zadeve).

Kdo upravlja register komitologije?

Register nadzoruje Generalni sekretariat (enota, pristojna za institucionalne zadeve).