EU-kommissionen har ofta befogenhet att genomföra EU-lagstiftning med stöd av kommittéer som består av representanter för EU-länderna.

Detta register innehåller bakgrundsinformation och handlingar som rör arbetet i dessa kommittéer, inklusive alla handlingar som skickats till Europaparlamentet för kännedom eller granskning.

Ett nytt och bättre register

I april 2008 infördes ett nytt register över kommittéhandlingar. Det innehåller handlingar som rör kommittémöten och skriftliga samråd från den 1 april 2008. Handlingar som rör tiden före detta datum hittar du i det gamla registret över kommittéhandlingar.

Registret över kommittéhandlingar skiljer sig från registret över EU-kommissionens handlingar External Link som innehåller andra kommissionsdokument (i ”KOM”-, ”K”- och ”SEK”- serierna).

Så här använder du registret

Med hjälp av de handlingar som du hittar här kan du följa steg för steg hur en åtgärd genomförs från början till slut.

Du kan få veta mer om kommittéernas rättsliga grunder och arbetsordningar, och i dokumentationen för varje möte hittar du protokoll och handlingar som rör skriftliga samråd.

Ansvarsfriskrivning: Uppgifterna och handlingarna i registret har tagits fram av EU-kommissionens avdelningar och är inte bindande för kommissionen i egenskap av institution.