Komisjonile antakse sageli volitused ELi õigusaktide rakendamiseks ELi liikmesriikide esindajatest moodustatud komiteede kaasabil.

Register sisaldab komiteede tööga seotud taustateavet ja dokumente, kaasa arvatud kõiki teabe või kontrolli eesmärgil Euroopa Parlamendile edastatavaid dokumente.

Uus ja parem register

2008. aasta aprillis tehti komiteemenetluse registris põhjalikke muudatusi seoses dokumentidega, mis käsitlevad pärast 1. aprilli 2008 aset leidnud komiteede kohtumisi ja kirjalikke konsultatsioone. Sellest kuupäevast varasemad dokumendid on kättesaadavad vanas komiteemenetluse registris.

Komiteemenetluse register erineb komisjoni dokumendiregistrist External Link, mis hõlmab muid komisjoni dokumente (KOM, K, SEK).

Mis kasu on komiteemenetluse registrist

Registris leiduvate dokumentide vahendusel on võimalik jälgida rakendusmeetme menetlustsükli erinevaid etappe.

Võimalik on tutvuda komiteede tegevuse õiguslike alustega ja menetluskorraga ning iga koosoleku toimikuga, mis hõlmab koosoleku kokkuvõtet ja kirjalikku konsultatsiooni käsitlevaid dokumente.

Vastutamatusesäte: registris olevad dokumendid on koostanud komisjoni talitused ning need ei seo komisjoni kui institutsiooni.