Συχνά, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εφαρμόζει την κοινοτική νομοθεσία με τη βοήθεια επιτροπών που απαρτίζονται από εκπροσώπους των χωρών της ΕΕ.

Το μητρώο επιτροπολογίας περιέχει γενικές πληροφορίες και έγγραφα σχετικά με το έργο των επιτροπών αυτών, καθώς και όλα τα έγγραφα που αποστέλλονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για ενημέρωση ή έλεγχο.

Ένα νέο βελτιωμένο μητρώο

Τον Απρίλιο του 2008 το μητρώο επιτροπολογίας βελτιώθηκε σημαντικά όσον αφορά τα έγγραφα σχετικά με τις συνεδριάσεις των επιτροπών και τις γραπτές διαβουλεύσεις που πραγματοποιήθηκαν μετά την 1η Απριλίου 2008. Τα έγγραφα πριν από την ημερομηνία αυτή είναι διαθέσιμα από το παλιό μητρώο επιτροπολογίας.

Το μητρώο επιτροπολογίας διαφέρει από το μητρώο εγγράφων της Επιτροπής External Link το οποίο περιέχει άλλα έγγραφα της Επιτροπής (τις σειρές "COM", "C και "SEC").

Σε τι μπορεί να μου χρησιμεύσει το μητρώο;

Τα έγγραφα που διατίθενται εδώ σας επιτρέπουν να εντοπίσετε τα διάφορα στάδια ενός εκτελεστικού μέτρου για όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του.

Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τη νομική βάση και τον εσωτερικό κανονισμό των επιτροπών, ενώ ο "φάκελος" κάθε συνεδρίασης περιέχει τα σχετικά πρακτικά καθώς και τα έγγραφα των γραπτών διαβουλεύσεων.

Δήλωση παραίτησης από ευθύνη: Οι πληροφορίες και τα έγγραφα που περιλαμβάνονται στο μητρώο προέρχονται από υπηρεσίες της Επιτροπής και δεν δεσμεύουν την Επιτροπή ως όργανο.