Navigacijski put

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text

Portal za transparentnost

„Europska unija jedinstvena je, ali i složena sturktura. Stoga nam je transparentan postupak donošenja odluka od posebne važnosti. U Komisiji već postoji mnoštvo alata za informiranje, a naš je zadatak učiniti ih lakše dostupnima građanima.”

Potpredsjednik Maroš Šefčovič
Povjerenik za međuinstitucijske odnose i administraciju

Europska unija svojim djelovanjem danas utječe na živote milijuna građana Europe. Odluke koje ih se izravno tiču moraju se donositi na što transparentniji način.

Vaše je pravo kao građana Europe znati na koji način europske institucije pripremaju te odluke, tko sudjeluje u tom postupku, tko dobiva financijsku potporu iz proračuna EU-a i kojim se dokumentima institucije koriste pri pripremi i donošenju zakonodavnih akata. Imate i pravo uvida u te dokumente i mogućnost izražavanja svojeg mišljenje, izravno ili neizravno preko svojih zastupnika.

Ove su web-stranice osmišljene kao prozor u taj svijet, dajući vam izravan pristup informacijama kako biste više znali i bili bolje pripremljeni za sudjelovanje u postupku odlučivanja u EU-u te kako biste uživali svoja prava i u potpunosti iskoristili ulogu građana Europe.