Sökväg

Ytterligare verktyg

  • Utskriftsversion
  • Mindre textstorlek
  • Större textstorlek

Grundprinciperna för EU-förvaltningen är servicekänsla, oberoende, ansvarsskyldighet, effektivitet och öppenhet. I den andan antog kommissionen den 13 september 2000 regler för god förvaltningssed som de anställda ska följa i sina kontakter med allmänheten.

Reglerna ska garantera god daglig service i allmänhetens tjänst.

De etiska reglerna ger uttryck för de principer som ska ligga till grund för kontakterna mellan kommissionen och allmänheten: lagenlighet, icke-diskriminering, proportionalitet mellan åtgärder och eftersträvade mål samt konsekvent handläggning. Principerna överensstämmer med Europeiska ombudsmannens principer för offentlig tjänst för EU-förvaltningen.

Om du anser att du har behandlats på ett sätt som strider mot reglerna kan du klaga.

Vad innehåller reglerna?

Hämta pdfpdf(68 kB) Visa översättning av föregående länk 

Om du vill klaga

När kan jag klaga?

Du har rätt att klaga om du anser att EU-kommissionen bryter mot sina regler för god förvaltningssed.

Hur klagar jag?

Du kan skicka ditt klagomål i ett vanligt brev eller använda ett särskilt formulär. Du behöver inte använda formuläret, men det kan hjälpa dig att formulera ditt klagomål. Vi rekommenderar dig att använda det. Formuläret kan skickas in elektroniskt Visa översättning av föregående länk  eller på papper (skriv i så fall ut det i rtf-formatrtf(14 kB) Visa översättning av föregående länk  ).

Till vem skickar jag klagomålet?

Skicka ditt klagomål till EU-kommissionens generalsekretariat Visa översättning av föregående länk  så vidarebefordras det till rätt kommissionsavdelning.

Vem handlägger klagomålet och hur lång tid tar det?

Generaldirektören eller avdelningschefen går igenom ditt klagomål och svarar dig skriftligen inom två månader.

Hur och när överklagar jag?

Om du vill överklaga ska du kontakta kommissionens generalsekreterare och begära en omprövning. Du har en månad på dig fr.o.m. den dag du fick svar. Generalsekreteraren ska svara på din begäran inom en månad.

Finns det andra sätt att klaga?

Du kan också klaga hos EU-ombudsmannen i enlighet med artikel 228 i EUF-fördraget och EU-ombudsmannens stadgar.

Kontakta oss

Europeiska kommissionens generalsekretariat
SG Unit B/3 – Ethics
1049 Bryssel
BELGIEN