Navigacijska pot

Dodatna orodja

  • Natisni
  • Pomanjšaj besedilo
  • Povečaj besedilo

Evropski javni uslužbenci morajo pri svojem delu in ravnanju spoštovati ključna načela: predano zagotavljanje storitev, nepristransko in odgovorno ravnanje, učinkovitost in preglednost. Evropska komisija je zato 13. septembra 2000 sprejela kodeks dobrega ravnanja javnih uslužbencev pri odnosih z javnostmi.

S kodeksom dobrega ravnanja želimo olajšati uresničevanje načel dobrega ravnanja javnih uslužbencev pri njihovem vsakdanjem delu. Prizadevamo si tudi zagotoviti, da bi Komisija kot evropska institucija delala v dobro evropskih državljanov.

Pri svojem ravnanju morajo javni uslužbenci upoštevati naslednja načela: zakonitost, nediskriminacija, sorazmernost ukrepov z zastavljenim ciljem in doslednost ravnanja. Ta načela so v skladu s smernicami evropskega varuha človekovih pravic, zapisanimi v izjavi o načelih javne uprave za javne uslužbence EU.

Državljani, ki menijo, da upoštevanje teh načel ni bilo zagotovljeno, se lahko pritožijo.

Vsebina kodeksa

oblika PDFpdf(68 kB) Seznam prevodov predhodne povezave 

Pritožbeni postopek

Kdaj se pritožiti

Kodeks dobrega ravnanja javnih uslužbencev omogoča državljanom, da vložijo pritožbo, kadar Evropska komisija krši pravila kodeksa. To pomeni, da se nespoštovanje načel kodeksa o dobrem ravnanju javnih uslužbencev lahko kaznuje.

Kako vložiti pritožbo

Pritožba se vloži z navadnim dopisom ali na posebnem obrazcu. Obrazec ni obvezen, vendar lahko pritožnikom pomaga, da lažje napišejo pritožbo. Priporočamo, da ga po možnosti uporabite. Obrazec za pritožbo lahko pošljete elektronsko Seznam prevodov predhodne povezave  ali na papirju (v tem primeru obrazec natisnite v obliki RTFrtf(14 kB) Seznam prevodov predhodne povezave  ).

Komu poslati pritožbo

Pritožbo je treba poslati Generalnemu sekretariatu Evropske komisije Seznam prevodov predhodne povezave  , ki jo bo posredoval ustreznemu oddelku Komisije.

Kdo pritožbo obravnava in kako dolgo

Generalni direktor oziroma vodja ustreznega oddelka bo preučil vsebino pritožbe in v dveh mesecih pritožniku pisno odgovoril.

Razpoložljiva pravna sredstva in ponovna preučitev

Pritožnik lahko v mesecu dni od generalnega sekretarja Evropske komisije zahteva, da ponovno preuči izid pritožbenega postopka. Rok začne teči od dneva, ko je prejel odgovor na pritožbo. Generalni sekretar na zahtevo po ponovni preučitvi odgovori v enem mesecu.

Drugi načini za vložitev pritožbe

Pritožbe se lahko vložijo tudi pri evropskem varuhu človekovih pravic v skladu s členom 228 Pogodbe o delovanju Evropske unije in statutom evropskega varuha človekovih pravic.

Kontakt

Secretariat-General of the European Commission
SG Unit B/3 – Ethics
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË