Kruimelpad

Extra tools

  • Printbare versie
  • Tekst kleiner
  • Tekst groter

Dienstverlening, onafhankelijkheid, verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid, efficiëntie en transparantie zijn basisbeginselen van de Europese overheid. Daarom is er een gedragscode voor alle ambtenaren van de Europese Commissie.

Die moet ervoor zorgen dat in alle contacten met de burger de principes van goed beheer worden nageleefd en dat de Commissie altijd ten dienste staat van die burger.

Alle handelingen en maatregelen van de Commissie en haar ambtenaren moeten wettelijk, niet-discriminerend en coherent zijn en in verhouding staan tot het beoogde doel. Dit is ook het uitgangspunt dat de Europese ombudsman hanteert.

Als u van mening bent dat u niet correct behandelt bent, kunt u klacht indienen.

Inhoud van de gedragscode

PDF-formaatpdf Bekijk deze link in een andere taal 

Klachtenprocedure

Klachten: wanneer?

Iedereen heeft het recht om een klacht in te dienen als de Europese Commissie de bestuurlijke gedragscode niet naleeft. Bij inbreuken op de beginselen van goed bestuur in de gedragscode kunnen sancties worden opgelegd.

Hoe kunt u een klacht indienen?

U kunt een klacht indienen door een brief te schrijven of door het speciale klachtenformulier in te vullen. Dit formulier is niet verplicht, maar maakt het wel makkelijker om uw klacht te structureren. Wij raden u dus aan om, indien mogelijk, het formulier te gebruiken. U kunt het elektronisch invullen en verzenden Bekijk deze link in een andere taal  , maar ook op papier. In het laatste geval moet u het formulier afdrukkenrtf Bekijk deze link in een andere taal  .

Bij wie?

Stuur uw klacht naar het Secretariaat-generaal van de Europese Commissie Bekijk deze link in een andere taal  , dat de klacht daarop naar de betrokken afdeling doorstuurt.

Wie behandelt de klacht en hoe lang duurt dit?

De bevoegde directeur-generaal of het hoofd van de betrokken afdeling onderzoekt de grond van de zaak en antwoordt de klager schriftelijk binnen twee maanden.

Kan ik in beroep gaan en zo ja, binnen welke termijn?

U beschikt over een maand, te rekenen vanaf de datum van ontvangst van het antwoord op uw klacht, om de secretaris-generaal van de Europese Commissie te verzoeken het antwoord op uw klacht te herzien. De secretaris-generaal moet dit herzieningsverzoek binnen een maand beantwoorden.

Kan ik nog op een andere manier een klacht indienen?

U kunt ook een klacht indienen bij de Europese ombudsman (zie artikel 228 van het Verdrag betreffende de werking van de EU en het Statuut van de Europese ombudsman).

Contact

Secretariaat-generaal van de Europese Commissie
SG Unit B/3 – Ethics
1049 Brussel
BELGIË