Navigācijas ceļš

Citi rīki

  • Izdrukas versija
  • Samazināt tekstu
  • Palielināt tekstu

ES civildienesta pamatprincipi ir pakalpojumu sniegšana sabiedrībai, neatkarība, atbildība, pienākums atskaitīties par savu rīcību, efektivitāte un pārredzamība. Ņemot vērā šos principus, Komisija 2000. gada 13. septembrī pieņēma labas administratīvās prakses kodeksu, kas tās darbiniekiem jāievēro attiecībās ar sabiedrību.

Šie profesionālās ētikas noteikumi palīdz ikdienā ievērot labas pārvaldes principus un garantē, ka Komisija kalpo sabiedrības interesēm.

Kodeksa noteikumos ir atainoti principi, kas darbojas Komisijas attiecībās ar sabiedrību: likumība, diskriminācijas izskaušana, pasākumu samērīgums ar izvirzīto mērķi, administratīvās prakses konsekvence. Šie principi saskan ar Eiropas ombuda izstrādātajiem ES civildienesta ierēdņu darba principiem.

Tie iedzīvotāji, kuri uzskata, ka attieksme pret viņiem ir bijusi pretrunā kodeksa noteikumiem, var iesniegt sūdzību.

Kodeksa saturs

PDF formātāpdf(68 kB) Izvēlieties saites tulkojumu 

Sūdzību procedūra

Kādos gadījumos var sūdzēties?

Labas administratīvās prakses kodeksā noteikts, ka tad, ja Eiropas Komisija kodeksu pārkāpusi, iedzīvotāji drīkst iesniegt sūdzību. Tas nozīmē, ka par kodeksā izklāstīto labas administratīvās prakses principu neievērošanu var sodīt.

Kā var iesniegt sūdzību?

Sūdzību var iesniegt kā parastu vēstuli vai izmantojot šim nolūkam īpaši paredzētu veidlapu. Nav obligāti jāizmanto šī veidlapa, tomēr tās mērķis ir sūdzību iesniedzējiem palīdzēt sūdzību sagatavot strukturētā veidā. Līdz ar to ieteicams šo veidlapu tomēr izmantot, ja jums ir tāda iespēja. Sūdzības veidlapu varat mums nosūtīt elektroniski Izvēlieties saites tulkojumu  vai izdrukātu uz papīra (ja dodat priekšroku šim variantam, vienkārši izdrukājiet veidlapu RTF formātārtf(14 kB) Izvēlieties saites tulkojumu  ).

Kam sūdzība jānosūta?

Sūdzības ir jānosūta Eiropas Komisijas Ģenerālsekretariātam Izvēlieties saites tulkojumu  , kurš tās pārsūtīs kompetentajām Komisijas struktūrvienībām.

Kas izskatīs sūdzību, un cik daudz laika tam vajadzīgs?

Sūdzību izskatīs kompetentais ģenerāldirektors vai nodaļas vadītājs un atbildēs rakstiski divu mēnešu laikā.

Vai ir iespējams pieprasīt, lai sūdzības iznākumu pārskata, un cik daudz laika ir atvēlēts pārskatīšanas pieprasījuma iesniegšanai?

Sūdzības iesniedzējs viena mēneša laikā var griezties pie Eiropas Komisijas ģenerālsekretāra un prasīt sūdzības iznākumu pārskatīt. Šis termiņš sākas no dienas, kad sūdzības iesniedzējs saņēmis atbildi uz savu sūdzību. Ģenerālsekretāra pienākums ir atbildēt uz pārskatīšanas pieprasījumu viena mēneša laikā.

Vai ir vēl arī citi veidi, kā var iesniegt sūdzību?

Sūdzības var iesniegt arī Eiropas Ombudam saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 228. pantu un Eiropas Ombuda statūtiem.

Mūsu kontaktinformācija

Secretariat-General of the European Commission
SG Unit B/3 – Ethics
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË