Naršymo kelias

Papildomos priemonės

  • Spausdinimo versija
  • Sumažinti šriftą
  • Padidinti šriftą

Europos viešasis administravimas grindžiamas paslaugų kokybės, nepriklausomybės, atsakomybės, atskaitomybės, veiksmingumo ir skaidrumo principais. Jais vadovaudamasi Komisija 2000 m. rugsėjo 13 d. priėmė Europos Komisijos darbuotojų gero administracinio elgesio bendraujant su visuomene kodeksą.

Juo padedama užtikrinti, kad Komisija kasdienėje veikloje laikytųsi gero administravimo principų ir būtų Europos visuomenei tarnaujanti institucija.

Šiame kodekse išdėstyti principai, kuriais turi būti vadovaujamasi: teisėtumas, nediskriminavimas, priemonių proporcingumas tikslui, administracinio elgesio nuoseklumas. Šie principai yra suderinti su Europos ombudsmeno viešojo administravimo principais, kurių turi laikytis Europos Sąjungos tarnautojai.

Piliečiai, manantys, kad su jais buvo elgiamasi ne pagal šias taisykles, gali pateikti skundą.

Elgesio kodekso turinys

PDF formataspdf(68 kB) Pasirinkti šios nuorodos vertimus 

Apskundimo tvarka

Kokiomis aplinkybėmis teikiamas skundas?

Pagal Administracinio elgesio kodeksą visuomenės atstovai gali teikti skundus, jei Europos Komisija jį pažeidžia. Tai reiškia, kad už kodekse nustatytų patikimo administravimo principų nesilaikymą gali būti skiriamos sankcijos.

Kaip teikti skundą?

Skundą galima teikti paprasčiausiai parašant laišką arba užpildant specialą formą. Formos pildyti neprivaloma, bet ji parengta tam, kad skundų teikėjams būtų paprasčiau išdėstyti informaciją. Jei galite, rekomenduojame ja naudotis. Skundo formą galima siųsti elektroniniu būdu Pasirinkti šios nuorodos vertimus  arba popieriuje (jei pasirinkote pastarąjį variantą, tiesiog formą atsispausdinkite RTF formaturtf(14 kB) Pasirinkti šios nuorodos vertimus  ).

Kam turėtumėte siųsti skundą?

Skundai siunčiami Europos Komisijos generaliniam sekretoriatui Pasirinkti šios nuorodos vertimus  , kuris juos perduoda atitinkamam Komisijos padaliniui.

Kas skundą tvarkys ir kiek tai užtruks?

Skundo turinį išnagrinės ir per du mėnesius skundo teikėjui raštu atsakys atitinkamo generalinio direktorato generalinis direktorius arba padalinio vadovas.

Kokia galima žalos atlyginimo tvarka ir per kiek laiko reikia pateikti prašymą skundą išnagrinėti dar kartą?

Skundo teikėjas gali per vieną mėnesį kreiptis į Europos Komisijos generalinį sekretorių su prašymu peržiūrėti atsakymą į skundą. Mėnuo skaičiuojamas nuo atsakymo į skundą gavimo dienos. Generalinis sekretorius į prašymą peržiūrėti atsakymą į skundą atsako per vieną mėnesį.

Ar galima skundus teikti kitais būdais?

Skundus taip pat galima pateikti Europos ombudsmenui, laikantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 228 straipsnio ir Europos ombudsmeno statuto nuostatų.

Kreipkitės į mus

Secretariat-General of the European Commission
SG Unit B/3 – Ethics
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË