Navigációs útvonal

További eszközök

  • Nyomtatható változat
  • Szövegméret csökkentése
  • Szövegméret növelése

Az európai közigazgatás a szolgálatkészség, a függetlenség, a felelősségtudat, az elszámoltathatóság, a hatékonyság és az átláthatóság alapelvein nyugszik. A Bizottság ennek szellemében 2000. szeptember 13-án szabályzatot fogadott el a személyzet társadalmi kapcsolatai során tanúsított helyes hivatali magatartásáról.

A helyes hivatali magatartásra vonatkozó szabályzat a helyes hivatali magatartás elveinek a mindennapi életben való gyakorlati megvalósítását hivatott megkönnyíteni, és ezáltal garantálja, hogy a Bizottság az európai polgárok szolgálatában álló intézmény legyen.

A szabályzat tartalmazza nevezetesen az említett magatartásra vonatkozó vezérelveket: törvényesség, megkülönböztetésmentesség, az eszközök arányos megválasztása, következetes hivatali magatartás. Ezek az elvek megfelelnek az európai ombudsman által kidolgozott, az európai uniós közszolgálatban érvényes közszolgálati alapelvekről szóló nyilatkozatban foglaltaknak.

Amennyiben a polgárok úgy érzik, hogy a velük szembeni eljárás során sérültek a fent említett elvek, úgy panaszt tehetnek.

A szabályzat tartalma

PDF formátumbanpdf(68 kB) Az előző linken elérhető szöveg fordításai 

Panasztételi eljárás

Mikor lehet panaszt tenni?

A helyes hivatali magatartásra vonatkozó szabályzat lehetőséget teremt a nagyközönség bármely tagjának arra, hogy panaszt tegyen, ha az Európai Bizottság nem tartja tiszteletben a szabályzat rendelkezéseit. A szabályzatban foglaltak meghatározzák a gondos ügyintézés elveit, amelyek be nem tartása szankciókat vonhat maga után.

Hogyan lehet panaszt tenni?

Panaszt kétféleképp lehet tenni: egyszerű levél formájában vagy a külön e célt szolgáló nyomtatvány kitöltésével. A nyomtatvány használata nem kötelező, de megkönnyíti a felhasználónak, hogy panaszát strukturált formában tegye meg. Ha van rá lehetőség, érdemes ezt a panasztételi módot választani. A nyomtatványt be lehet küldeni elektronikus útonrtf(14 kB) Az előző linken elérhető szöveg fordításai  vagy papíron is (ez utóbbi esetben ki kell nyomtatni a nyomtatvány RTF formátumú Az előző linken elérhető szöveg fordításai  változatát).

Hova kell küldeni a panaszt?

A panaszt az Európai Bizottság Főtitkárságára Az előző linken elérhető szöveg fordításai  kell küldeni. A Főtitkárság továbbítja azt a Bizottság érintett szervezeti egységének.

Ki kezeli a panaszt, és mennyi ideig tart az eljárás?

A panasz tartalmát az érintett szervezeti egység főigazgatója vagy osztályvezetője vizsgálja meg. Az illetékes személynek két hónapon belül írásban válaszolnia kell a panaszra.

Milyen jogorvoslati lehetőségek állnak rendelkezésre, és mennyi ideig kérheti a panaszos panaszának felülvizsgálatát?

A panaszosnak a válasz kézhezvételétől számítva egy hónap áll rendelkezésére, hogy az Európai Bizottság főtitkárától a panaszra adott válasz felülvizsgálatát kérje. A főtitkárnak a felülvizsgálati kérelemre egy hónapon belül válaszolnia kell.

Lehet-e más módon panaszt tenni?

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 228. cikkével és az európai ombudsman alapokmányával összhangban panasz esetén az európai ombudsmanhoz is lehet fordulni.

Kapcsolat

Az Európai Bizottság Főtitkársága
SG Unit B/3 – Ethics
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË