Cosán nascleanúna

Uirlisí breise

  • Leagan cló
  • Laghdaigh téacs
  • Méadaigh téacs

Tá an riarachán poiblí Eorpach fothaithe ar phrionsabail thábhachtacha amhail an tseirbhís, an neamhspleáchas, an fhreagracht, an chuntasacht, an éifeachtúlacht agus an trédhearcacht. Sa chomhthéacs sin, ghlac an Coimisiún, an 13 Meán Fómhair 2000, Cód Dea-Chleachtais Riaracháin le haghaidh a chuid foirne le húsáid sa chaidreamh a bhíonn acu leis an bpobal.

Is é is cuspóir don Chód Dea-Chleachtais Riaracháin é a éascú prionsabail dea-chleachtais a chur i bhfeidhm san obair laethúil agus a ráthú gur institiúid é an Coimisiún a dhéanann freastal ar mhuintir na hEorpa.

Tá na prionsabail lena dtreorófar an cleachtas sin leagtha síos sa Chód: dlíthiúlacht, neamh-idirdhealú, comhréireacht idir na bearta agus an cuspóir atá leo, comhsheasmhacht an chleachtais riaracháin. Tá na prionsabail sin comhsheasmhach leis na prionsabail a d’fhorbair an tOmbudsman Eorpach sa "Dearbhú faoi phrionsabail na seirbhíse poiblí do státseirbhís an Aontais Eorpaigh".

Na saoránaigh atá den tuairim nár caitheadh leo de réir na rialacha sin, tig leo gearán a chur isteach.

Inneachar an Chóid

Formáid PDFpdf(68 kB) Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo. 

Nós imeachta gearáin

Na cásanna inar féidir gearán a dhéanamh

Sa Chód Dea-Chleachtais Riaracháin tugtar an deis don phobal gearán a dhéanamh má tá an Coimisiún Eorpach ag sárú forálacha an Chóid. Is éard a chiallaíonn sé sin gur féidir pionós a ghearradh mura gcomhlíontar prionsabail an dea-chleachtais riaracháin atá leagtha amach sa Chód.

Conas gearán a dhéanamh?

Is féidir gearán a dhéanamh i ngnáthlitir nó ar an bhfoirm speisialta. Níl sé éigeantach an fhoirm a úsáid ach ceapadh í le gur féidir gearáin a dhéanamh ar shlí chórasach. Moltar duit an fhoirm a úsáid más féidir. Tig leat an fhoirm ghearáin a sheoladh go leictreonach Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo.  nó ar pháipéar (más fearr leat leagan páipéir, priontáil an fhoirm i bhformáid RTFrtf(14 kB) Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo.  ).

Cá seolfaidh mé an gearán?

Ba chóir gearáin a sheoladh chuig Ard-Rúnaíocht an Choimisiúin Eorpaigh Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo.  , agus cuirfidh sí an gearán ar aghaidh chuig an roinn lena mbaineann sa Choimisiún.

Cé a dhéanfaidh an gearán a láimhseáil, agus cé chomh fada a mhairfidh an próiseas?

Déanfaidh an tArd-Stiúrthóir nó an Ceann Roinne lena mbaineann imscrúdú ar ábhar an ghearáin agus cuirfear freagra i scríbhinn chuig an ngearánach taobh istigh de dhá mhí.

Cé na nósanna imeachta sásaimh atá ar fáil, agus cé mhéad ama atá ag an ngearánach chun achomharc a dhéanamh?

Tá mí amháin ag an ngearánach a iarraidh ar Ard-Rúnaíocht an Choimisiúin Eorpaigh toradh an ghearáin a athbhreithniú; tosaíonn an tréimhse míosa sin an lá a fhaigheann an gearánach an freagra ar an ngearán. Tabharfaidh an tArd-Rúnaí freagra ar an iarraidh ar athbhreithniú taobh istigh de mhí amháin.

An bhfuil slí eile ann le gearán a dhéanamh?

Is féidir gearán a dhéanamh leis an Ombudsman Eorpach de réir Airteagal 228 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh agus Reacht an Ombudsman Eorpaigh.

Déan teagmháil linn

Secretariat-General of the European Commission
SG Unit B/3 – Ethics
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË