Navigointipolku

Lisätyökalut

  • Tulostusversio
  • Pienennä tekstiä
  • Suurenna tekstiä

Eurooppalaisen julkishallinnon tärkeimpiä periaatteita ovat palveluhenkisyys, riippumattomuus, vastuullisuus, tilintekovelvollisuus, tehokkuus ja avoimuus. Tältä pohjalta komissio hyväksyi 13.9.2000 hyvää hallintotapaa koskevat toimintasäännöt, joissa määritellään, miten komission henkilöstön on toimittava suhteissaan yleisöön.

Toimintasäännöillä halutaan helpottaa hyvän hallintotavan periaatteiden päivittäistä soveltamista ja varmistaa, että komissio toimielimenä on EU-kansalaisten palveluksessa.

Toimintasäännöissä luetellaan hallintotapaa ohjaavat periaatteet: laillisuus, syrjimättömyys, toimenpiteiden oikea suhde tavoitteisiin ja johdonmukaisuus. Komission toimintasäännöt noudattavat Euroopan oikeusasiamiehen kantaa (vrt. Euroopan oikeusasiamiehen vahvistamat EU:n virkamiesten toimintaa ohjaavat julkisen palvelun periaatteet).

Jos kansalainen katsoo, ettei komission henkilöstö ole noudattanut näitä toimintasääntöjä, hän voi tehdä asiasta kantelun.

Toimintasääntöjen sisältö

PDF-muotopdf Näytä edellisen linkin kieliversiot 

Kantelumenettely

Milloin kantelu tehdään?

Hyvää hallintotapaa koskevissa toimintasäännöissä kansalaisille varataan mahdollisuus tehdä kantelu, jos Euroopan komissio ei noudata näitä toimintasääntöjä vaan rikkoo ilmoittamiaan hallintoperiaatteita.

Miten kantelu muotoillaan?

Kantelun voi tehdä vapaamuotoisena kirjeenä tai kantelulomakkeella. Kantelulomakkeen käyttäminen ei ole pakollista, mutta sen tarkoituksena on auttaa kantelijaa asiansa jäsentämisessä. Lomakkeen käyttämistä siis suositellaan. Lomakkeen voi toimittaa sähköisesti Näytä edellisen linkin kieliversiot  tai paperilla (tulosta RTF-muotoinen tiedostortf Näytä edellisen linkin kieliversiot  ).

Kenelle kantelu osoitetaan?

Kantelu on osoitettava Euroopan komission pääsihteeristölle Näytä edellisen linkin kieliversiot  , joka toimittaa sen komission asianomaisen pääosaston yhdyshenkilölle.

Kuka käsittelee kantelun ja missä määräajassa?

Pääosaston pääjohtaja tai toimialajohtaja tutkii asian ja vastaa kantelijalle kirjallisesti kahden kuukauden kuluessa.

Millainen on muutoksenhaku ja missä määräajassa?

Kantelijalla on vastauksen vastaanottamispäivästä kuukausi aikaa pyytää komission pääsihteeristöä käsittelemään asia uudelleen. Pääsihteeristö vastaa uudelleenkäsittelypyyntöön kuukauden kuluessa.

Onko muita tapoja tehdä kantelu?

Kantelun voi tehdä myös Euroopan oikeusasiamiehelle Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 228 artiklan ja Euroopan oikeusasiamiehen ohjesäännön mukaisesti.

Yhteydenotot

Euroopan komission pääsihteeristö
SG Unit B/3 – Ethics
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË