Navigatsioonitee

Lisatööriistad

  • Trükiversioon
  • Tekst väiksem
  • Tekst suurem

Euroopa Liidu avalik teenistus põhineb sellistel väärtustel nagu teenistusvalmidus, sõltumatus, vastutus, aruandekohustus, tõhusus ja läbipaistvus. Need väärtused on määratletud 13. septembril 2000. aastal vastu võetud Euroopa hea halduse tava eeskirjas, millega reguleeritakse komisjoni töötajate suhteid avalikkusega.

Hea halduse tava eeskiri aitab tagada, et hea halduse põhimõtteid rakendataks igapäevaselt ning et komisjon peaks kinni oma kohustusest olla Euroopa avalikkuse teenistuses.

Asjaomase eeskirjaga kehtestatakse põhimõtted, millest peaks haldustavade puhul juhinduma: õiguspärasus, mittediskrimineerimine, proportsionaalsus (eesmärgi saavutamiseks võetavad meetmed peavad olema proportsionaalsed) ja järjepidevus. Kõnealused põhimõtted on kooskõlas Euroopa Ombudsmani deklaratsioonis „Avaliku teenistuse põhimõtted ELi avalikule teenistusele” kehtestatud põhimõtetega.

Kodanikud, kes leiavad, et neid ole koheldud vastavalt asjaomasele eeskirjale, võivad esitada kaebuse.

Eeskirja sisu

PDF-vormingpdf Valige lingiga seotud tõlked 

Kaebuse esitamise menetlus

Kaebused: millistel asjaoludel need esitatakse?

Hea haldustava eeskiri võimaldab kodanikel esitada kaebuse juhul, kui Euroopa Komisjon eeskirja rikub. See tähendab seda, et eeskirjas sätestatud hea haldustava põhimõtete mittejärgimist võib karistada.

Kuidas kaebust esitada?

Kaebuse võib esitada tavalise kirja kujul või erivormil. Vormi kasutamine ei ole kohustuslik, kuid see on loodud selleks, et aidata kaebuse esitajatel oma kaebust struktureeritud viisil koostada. Võimaluse korral on teil soovitav seda kasutada. Kaebuse vormi võib esitada elektrooniliselt Valige lingiga seotud tõlked  või paberkandjal (kui eelistate viimast võimalust, siis trükkige vorm lihtsalt RTF-vormingusrtf Valige lingiga seotud tõlked  välja).

Kellele kaebus esitada?

Kaebus tuleb saata Euroopa Komisjoni peasekretariaadile Valige lingiga seotud tõlked  , kes edastab selle asjakohasele komisjoni talitusele.

Kes kaebust menetleb ning kui kaua see aega võtab?

Kaebuse sisu uurib kas asjaomane peadirektor või talituse juhataja, kes vastab sellele kirjalikult kahe kuu jooksul.

Millised on edasikaebamise võimalused ning kui palju aega on antud kaebuse läbivaatamise taotlemiseks?

Kaebuse esitajal on aega üks kuu, et kaevata kaebuse tulemus läbivaatamiseks edasi Euroopa Komisjoni peasekretärile. Aega hakatakse arvestama kuupäevast, mil saadi kätte kaebust käsitlev vastus. Peasekretär vastab läbivaatamistaotlusele ühe kuu jooksul.

Kas kaebuse esitamiseks on olemas veel muid võimalusi?

Vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 228 ja Euroopa Ombudsmani statuudile, võib kaebuse esitada ka Euroopa Ombudsmanile.

Võtke meiega ühendust

Secretariat-General of the European Commission
SG Unit B/3 – Ethics
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË